GW5041/B109
t7r
[ Kap. 109 ]
Der ist eyn narr / der nit verstot
So jm vnfall z handen gat
Das er sich wißlich schyck dar jn
Vnglück will nit verachtet syn
Verachtung vngfelles
1
Manchem jst nit mit vnglück wol
2
Vnd ryngt dar noch doch yemer tol
3
Dar vmb soll er nit wunder han
4
Ob jm das schiff würt vndergan
t7v

5
Ob vnglück
vnglück ] vngluck GW5041
ettwan joch ist kleyn
6
So kumbt es seltten doch alleyn
7
Dann noch der altten spruch / vnd sag
8
Vnglück / vnd hor / das wechßt all tag
9
Dar vmb den anfang man abwend
10
Man weisßt nit / wo der vßgang lend
11
Wer vff das mer sich wogen dt
12
Der darff wol glück / vnd wetter gt
13
Dann hynder sich fert der geschwynd
14
Wer schiffen will mit widerwynd
15
Der wis mit noch wynd sglen lert
16
Eyn narr / hat bald eyn schiff vmb kert
17
Der wis / der halt jnn syner handt
18
Den rder / vnd fart lycht z landt
19
Eyn narr verstat sich nit vff fr
20
Dar vmb er offt nymbt eyn grunt rr /
21
Eyn wis man / sich vnd andere frt
22
Eyn narr / verdyrbt ee dann ers sprt
23
Hett nit sich gschickt noch wiser ler
24
Allexander / jn hohem mer
25
Das jm syne schiff warff an eyn sytt
26
Vnd hett sich gerichtet noch der zytt
27
Er wer jm mer ertruncken gsin
28
Vnd nit dot an vergyfftem wyn
29
Pompeius hatt groß rm vnd ere
30
Das er gereyniget hett das mere
31
Vnd die mer ruber vertriben all
32
Hat jnn Egypten doch vnfall /
33
Welch wißheyt / tugent / an jn handt
34
Die schwymme nackent wol z landt /
35
Als spricht Sebastianus Brant
GW5041/B109
t7r
[ Kap. 109 ]
Der i eyn narr/der nit verot
So jm vnfall ʒ handen gat
Das er ſich wißlich ſchyck dar jn
Vnglück will nit verachtet ſyn
Verachtung vngfelles
1
Manchem j nit mit vnglück wol
2
Vnd ryngt dar noch doch yemer tol
3
Dar vmb ſoll er nit wunder han
4
Ob jm das ſchiff würt vndergan
t7v

5
Ob vngluck ettwan joch i kleyn
6
So kumbt es ſeltten doch alleyn
7
Dann noch der altten ſpruch/vnd ſag
8
Vnglück/vnd hor/das wechßt all tag
9
Dar vmb den anfang man abwend
10
Man weiſßt nit/wo der vßgang lend
11
Wer vff das mer ſich wogen dt
12
Der darff wol glück/vnd wetter gt
13
Dann hynder ſich fert der geſchwynd
14
Wer ſchiffen will mit widerwynd
15
Der wiſ mit noch wynd ſglen lert
16
Eyn narr/ hat bald eyn ſchiff vmb kert
17
Der wiſ /der halt jnn ſyner handt
18
Den rder/vnd fart lycht ʒ landt
19
Eyn narr verat ſich nit vff fr
20
Dar vmb er offt nymbt eyn grunt rr/
21
Eyn wiſ man/ſich vnd andere frt
22
Eyn narr/verdyrbt ee dann ers ſprt
23
Hett nit ſich gſchickt noch wiſer ler
24
Allexander/jn hohem mer
25
Das jm ſyne ſchiff warff an eyn ſytt
26
Vnd hett ſich gerichtet noch der ʒytt
27
Er wer jm mer ertruncken gſin
28
Vnd nit dot an vergyfftem wyn
29
Pompeius hatt groß rm vnd ere
30
Das er gereyniget hett das mere
31
Vnd die mer ruber vertriben all
32
Hat jnn Egypten doch vnfall/
33
Welch wißheyt/tugent/an jn handt
34
Die ſchwymme nackent wol ʒ landt/
35
Als ſpricht Sebaianus Brant