GW5047/B109
t7r
[ Kap. 109 ]
Der ist eyn nar / der nit verstat 
So jm vnfal z handen gat
Das er sich wißlich schick dar jn 
Vnglück will nit verachtet syn
Verachtung vngfelles
1
Manchem jst nit mit glück wol 
2
Vnd ryngt dar noch doch yemer dol 
3
Dar vmb sol er nit wunder han
4
Ob jm das schiff würt vnder gan
t7v

5
Ob vnglück ettwan joch ist kleyn 
6
So kumbt es seltten doch alleyn
7
Dann noch der alten spruch / vnd sag 
8
Vnglück / vnd hor / das wechßt all tag 
9
Dar vmb den anfang man ab wend
10
Man weisßt nit / wo der vßgang lend 
11
Wer vff das mer sich wogen dt
12
Der darff wol glück / vnd wetter gt 
13
Dann hyndersich fert der geschwynd 
14
Wer schiffen will mit wider wynd
15
Der wiß mit nochwynd sglen lert
16
Eyn narr hat bald eyn schyff vmb kert 
17
Der wiß / der halt jnn syner handt
18
Den rder / vnd fart licht z landt
19
Eyn narr verstat sich nit vff fr
20
Dar vmb er offt nymbt eyn grunt rr /
21
Eyn wiß man / sich vnd andere frt 
22
Eyn narr / verdyrbt ee dann ers sprt 
23
Hett nit sich geschickt noch wyser ler 
24
Allexander / jn hohem mer
25
Das jm syne schiff warff an eyn sytt 
26
Vnd het sich gerichtet noch der zytt 
27
Er wer jm mer ertruncken gsyn
28
Vnd nit dot an vergyfftem wyn 
29
Pompeius hat groß rm vnd ere
30
Das er gereyniget hett das mere 
31
Vnd die mer ruber vertriben all 
32
Hat jnn Egypten doch vnfall /
33
Welch wißheyt / tugent / an jn handt 
34
Die schwymmen nackent wol z landt /
35
Als spricht Sebastianus Brant
] Sebaianns Brant GW5047
GW5047/B109
t7r
[ Kap. 109 ]
Der i eyn nar/der nit verat 
So jm vnfal ʒ handen gat
Das er ſich wißlich ſchick dar jn 
Vnglück wi nit verachtet ſyn
Verachtung vngfelles
1
Manchem j nit mit glück wol 
2
Vnd ryngt dar noch doch yemer dol 
3
Dar vmb ſol er nit wunder han
4
Ob jm das ſchiff würt vnder gan
t7v

5
Ob vnglück ettwan joch i kleyn 
6
So kumbt es ſeltten doch aeyn
7
Dann noch der alten ſpꝛuch/vnd ſag 
8
Vnglück/vnd hoꝛ/das wechßt a tag 
9
Dar vmb den anfang man ab wend
10
Man weiſßt nit/wo der vßgang lend 
11
Wer vff das mer ſich wogen dt
12
Der darff wol glück/vnd wetter gt 
13
Dann hynderſich fert der geſchwynd 
14
Wer ſchiffen wi mit wider wynd
15
Der wiß mit nochwynd ſglen lert
16
Eyn narr hat bald eyn ſchyff vmb kert 
17
Der wiß/der halt jnn ſyner handt
18
Den rder/vnd fart licht ʒ landt
19
Eyn narr verat ſich nit vff fr
20
Dar vmb er offt nymbt eyn grunt rr/
21
Eyn wiß man/ſich vnd andere frt 
22
Eyn narr/verdyrbt ee dann ers ſprt 
23
Hett nit ſich geſchickt noch wyſer ler 
24
Aexander/jn hohem mer
25
Das jm ſyne ſchiff warff an eyn ſytt 
26
Vnd het ſich gerichtet noch der ʒytt 
27
Er wer jm mer ertruncken gſin
28
Vnd nit dot an vergyfftem wyn 
29
Pompeius hat groß rm vnd ere
30
Das er gereyniget hett das mere 
31
Vnd die mer ruber vertriben a 
32
Hat jnn Egypten doch vnfa/
33
Welch wißheyt/tugent/an jn handt 
34
Die ſchwymmen nackent wol ʒ landt/
35
Als ſpꝛicht Sebaianns Brant