GW5053/B6
d6r
[ Kap. 6 ]
1'
¶ De syne kyndere . alze ander vnkrud
2'
Leth vpwassen . vnde quad van en sued
3'
Nicht enstraffet . vnde se ouel thued
4'
Jnt leste dem suluen neen gud en schued
Kynder . ouel . theen .
1
¶ De is in narheyt gantz vorblynt
2
De nicht heft acht dat syn kynt
d6v

3
Vnde dar sunderlyk nicht an pryset
4
Dat se myt tuchten werden vnderwyset
5
Dar kan nicht gudes werden aff
6
Wan se vpwassen ane straff
7
Vnde in modwyllen se leth betemen
8
So lange men syck erer mod schemen
e1r

xxv
9
Mannich narre is de sprickt alzo
10
Jd is noch vele alto vro
11
Myn sone is iunck vnde noch kleen
12
Jk mod myt eme vele ouerseen
13
He wert syk suluen noch wol dwyngen
14
Jck legge yd em to kyntlyken dyngen
15
Wat weet he wat sy straff efte leer
16
O groter doer hore desse meer
17
De yoget is to beholden gherinck
18
Se merket wol vp alle dinck
19
Des kindes herte is so ghestalt
20
Ghelyck eyner tafelen . noch vnghemalt
21
Wat men dar erst in malet eft grift
22
Dat sulfte dar na stedes ane blyft
23
Eyn yunck twich leth syk boghen to tyden
24
Dyt en wyl dat olde nicht lyden
25
De rode vordrift myt klener smerte
26
De dorheyt vth des kyndes herte
27
Ane straffinge wert nemant ghewerd
28
Ok nicht wysz efte wol ghelerd
29
Hely was recht . vnde leuede ane sunde
30
Vnde heelt gode den heren to vrunde
e
e1v

31
Men he straffede nicht de kynder syn
32
God vorhengede vp en myt groter pyn
33
Dat he vnde syne soens myt klaghe
34
To lyke storuen in eyneme daghe
35
Jd stunde vmme de kyndere nu beth mede
36
Gheue men en scholemester . alze dede
37
Phenix . dem Peleus synen soen
38
Achilli sochte . vnde to em wolde doen
39
Phylyppus dorchsochte grekenlant
40
Wente he syneme soene eynen meyster vant
42
Wart alzo ghesath to der leer
43
By Aristotilem dem meyster seer werd
44
Dem ok Plato wes hadde ghelerd
45
Vnde Plato horede Socratem vele tyd
46
Euer de vaders der kynder de nu syd
47
Achten der kynder tor lere nicht groed
48
Dar van komen lande vnde lude in noed
49
Wor nu eyn narre eyn lant regeret
50
De de recht to doen nicht heft gheleret
51
Dar mede de werld wert half vorkeret
52
Vnde so des vaders leyt vormeret
e2r

xxvi
53
So we syne kynder ouel vpthued
54
Jnt older he dar denne leyt an sued
55
De schalkheyt leret in der yoget
56
De kricht ock selden gude doget
57
Mannich synen sone ock van syk send
58
Vnde menet yd sy ghar wol bewend
59
He menet he schole doget leren
60
So kan he nicht men ghelt vorteren
61
Vnde kumpt wedder arger door
62
Wan he was do he vthvoor
63
Crates de meyster sprack ane schymp
64
Mochte ik yd doen myt gudem ghelymp
65
Jk wolde ropen al vmbedacht
66
O gy narren gy hebben groet acht
67
Wo gy yuwen kynderen sammelen ghud
68
Dar vp draghe gy eynen hoghen moed
69
Vnde vorsumen se in leer der wyszheyt
70
Dar vmme yd vaken alzo gheyt
71
Wan gy menen yw der to vrauwen
72
So moghe gy an en narheyt schauwen
73
Eyn deel der narheyt vro betengen
74
Manckt bouen vnde boffynnen syk mengen
e2v

75
Wat recht is holden se al vor spot
76
Se vloken . vnde vormaledyen god
77
Se doen gode wer ere edder loff
78
Eyn deel vorbryngen hus vnde hoff
79
Syn ghekomen vth der elderen macht
80
Eyn deel brasseren beyde dach vnde nacht
81
Ghelt holden se seer vnwerd
82
Vnde vorspelen . kledere . sadel vnde perd
83
Sele vnde lyff se euenturlyk wagen
84
Vnde komen vele ouel van den dagen
85
Van dessen wert god nicht vele gheerd
86
Se doen wat se yunck hebben ghelerd
87
Hadde men se yunck tor lere gheholden
88
So mochten se wol in eren olden
89
Tytlyk dwanck . arbeyt vnde lere
90
Brynget de kynder to groter ere
91
Dyt achtet mannich nicht myt al
92
Dar vmme he kumpt in der narren tal
93
Dat ambegyn . myddel . vnde ende der ere
94
Entspringet alleyne vth guder lere
95
Eyn lofflyk dynck is eddel to syn
96
Euer dat is vromde vnde is nicht dyn
e3r

xxvii
97
Jd kumpt van dynen elderen . wo yd sy
98
Eyn kostelik dynck is ok rykedom dar by
99
Euer dat is des gheluckes anval
100
Dat vp vnde dael dantzet so eyn bal
101
Der werlde ere . is houesch vnde wol geschickt
102
Doch vnstanthaftich . der alle tyd ghebrickt
103
Schonheyt des lyues men vele acht
104
Vnde waret doch ichtswanne kume ouer nacht
105
Des ghelyck is ghesuntheyt ok sere leeff
106
Vnde stelet syk doch enwech so eyn deeff
107
Groet starkheyt acht men vor kostlike haeff
108
Nympt doch van kranckheyt vnde older aff
109
Hir al en bouen is vndotlyk de leer
110
Eddele blyuende by vns . ya yummer meer
111
Gorgias vraghede efte salych were
112
Van persia de mechtyghe here
113
Sprack Socrates . ick weed noch nicht
114
Efte he hebbe lere efte doghet ycht
115
Dar meende he mede . Dat golt vnde ghewalt
116
Ane lere vnde doget . is ouel ghestalt
ee
GW5053/B6
d6r
[ Kap. 6 ]
1'
¶ De ſyne kyndere . alze ander vnkrud
2'
Leth vp waen . v quad van en ſued
3'
Nicht enraffet . v ſe ouel thued
4'
Jnt lee dem ſuluen neen gud en ſchued
Kynder . ouel . theen .
1
¶ De is in narheyt gantz vor blynt
2
De nicht heft acht dat ſyn kynt
d6v

3
V dar ſunderlyk nicht an pryſet
4
Dat ſe myt tuchten werden vnder wyſet
5
Dar kan nicht gudes werden aff
6
Wan ſe vp waen ane raff
7
V in modwyllen ſe leth be temen
8
So lange men ſyck erer mod ſchemen
e1r

xxv
9
Mānich narre is de ſprickt alzo
10
Jd is noch vele alto vro
11
Myn ſone is iunck v noch kleen
12
Jk mod myt eme vele ouer ſeen
13
He wert ſyk ſuluen noch wol dwyngen
14
Jck legge yd em to kyntlyken dyngen
15
Wat weet he wat ſy raff efte leer
16
O groter doer hore dee meer
17
De yoget is to beholden gherinck
18
Se merket wol vp alle dinck
19
Des kindes herte is ſo ghe alt
20
Ghe lyck eyner tafelen . noch vnghe malt
21
Watmen dar er in malet eft grift
22
Dat ſulfte dar na edes ane blyft
23
Eyn yunck twich leth ſyk boghen to tyden
24
Dyt en wyl dat olde nicht lyden
25
De rode vor drift myt klener ſmerte
26
De dorheyt vth des kyndes herte
27
Ane raffinge wert nemant ghewerd
28
Ok nicht wyß efte wol ghe lerd
29
Hely was recht . v leuede ane ſunde
30
V heelt gode den heren to vrunde
e
e1v

31
Men he raffede nicht de kynder ſyn
32
God vor hengede vp en myt groter pyn
33
Dat he v ſyne ſoens myt klaghe
34
To lyke oruen in eyneme daghe
35
Jd unde vmme de kyndere nu beth mede
36
Gheue men en ſcholemeer . alze dede
37
Phenix . dem Peleus ſynen ſoen
38
Achilli ſochte . v to em wolde doen
39
Phylyppus dorch ſochte greken lant
40
Wente he ſyneme ſoene eynen meyer vant
41
Allexander de vyl grote heer
42
Wart alzo ghe ſath to der leer
43
By Ariotilem dem meyer ſeer werd
44
Dem ok Plato wes hadde ghe lerd
45
V Plato horede Socratem vele tyd
46
Euer de vaders der kynder de nu ſyd
47
Achten der kynder tor lere nicht groed
48
Dar van komen lande v lude in noed
49
Wor nu eyn narre eyn lant regeret
50
De de recht to doen nicht heft ghe leret
51
Dar mede de werld wert half vor keret
52
V ſo des vaders leyt vormeret
e2r

xxvi
53
So we ſyne kynder ouel vp thued
54
Jnt older he dar denne leyt an ſued
55
De ſchalkheyt leret in der yoget
56
De kricht ock ſelden gude doget
57
Mānich ſynen ſone ock van ſyk ſend
58
V menet yd ſy ghar wol be wend
59
He menet he ſchole doget leren
60
So kan he nicht men ghelt vorteren
61
V kumpt wedder arger door
62
Wan he was do he vth voor
63
Crates de meyer ſprack ane ſchymp
64
Mochte ik yd doen myt gudem ghe lymp
65
Jk wolde ropen al vmbedacht
66
O gy narren gy hebben groet acht
67
Wo gy yuwen kynderen ſammelen ghud
68
Dar vp draghe gy eynen hoghen moed
69
V vor ſumen ſe in leer der wyßheyt
70
Dar vmme yd vaken alzo gheyt
71
Wan gy menen yw der to vrauwen
72
So moghe gy an en narheyt ſchauwen
73
Eyn deel der narheyt vro betengen
74
Manckt bouen v boffynnen ſyk mengen
e2v

75
Wat recht is holden ſe al vor ſpot
76
Se vloken . v vor maledyen god
77
Se doen gode wer ere edder loff
78
Eyn deel vor bryngen hus v hoff
79
Syn ghe komen vth der elderen macht
80
Eyn deel braeren beyde dach v nacht
81
Ghelt holden ſe ſeer vnwerd
82
V vor ſpelen . kledere . ſadel v perd
83
Sele v lyff ſe euenturlyk wagen
84
V komen vele ouel van den dagen
85
Van deen wert god nicht vele ghe erd
86
Se doen wat ſe yunck hebben ghe lerd
87
Haddemen ſe yunck tor lere ghe holden
88
So mochten ſe wol in eren olden
89
Tytlyk dwanck . arbeyt v lere
90
Brynget de kynder to groter ere
91
Dyt achtet mānich nicht myt al
92
Dar vmme he kumpt in der narren tal
93
Dat ambegyn . myddel . v ende der ere
94
Entſpringet alleyne vth guder lere
95
Eyn lofflyk dynck is eddel to ſyn
96
Euer dat is vromde v is nicht dyn
e3r

xxvii
97
Jd kumpt van dynen elderen . wo yd ſy
98
Eyn koelik dynck is ok rykedom dar by
99
Euer dat is des ghe luckes anval
100
Dat vp v dael dantzet ſo eyn bal
101
Der werlde ere . is houeſch v wol ge ſchickt
102
Doch vnanthaftich . der alle tyd ghe brickt
103
Schonheyt des lyues men vele acht
104
V waret doch ichtſwāne kume ouer nacht
105
Des ghelyck is ghe ſuntheyt ok ſere leeff
106
V elet ſyk doch enwech ſo eyn deeff
107
Groet arkheyt achtmen vor kolike haeff
108
Nympt doch van kranckheyt v older aff
109
Hir al en bouen is vndotlyk de leer
110
Eddele blyuende by vns . ya yūmer meer
111
¶ Gorgias vraghede efte ſalych were
112
Van perſia de mechtyghe here
113
Sprack Socrates . ick weed noch nicht
114
Efte he hebbe lere efte doghet ycht
115
Dar meende he mede . Dat golt v ghewalt
116
Ane lere v doget . is ouel ghe alt
ee