GW5061/P1
a1r
I
Stultifera Nauis.
a1r

1
Narragonicę profectionis nunquam
2
satis laudata Nauis : per Sebastianum Brant : vernaculo
3
vulgarique sermone & rhythmo / pro cunctorum
4
mortalium fatuitatis semitas effugere cupientium
5
directione / speculo / commodoque & salute : proque
6
inertis ignauęque stultitię perpetua infamia /
7
execratione / & confutatione / nuper fabricata :
8
Atque iampridem per Iacobum Locher / cognomento
9
Philomusum Sueuum : in latinum traducta eloquium :
10
& per Sebastianum Brant denuo seduloque reuisa
11
/ & noua quadam exactaque emendatione elimata : atque
12
superadditis quibusdam nouis / admirandisque fatuorum
13
generibus suppleta : fœlici exorditur principio.
14
. 1497.
15
Nihil sine causa.
GW5061/P1
a1r
I
Stultifera Nauis.
a1r

1
Narragonice ꝓfectionis nunꝙᷓ
2
ſatis laudata Nauis: per Sebaianū Brant: vernaculo vul⸗
3
gari ſermone & rhythmo/ ꝓ cūoꝶ mortaliū fatuitatis
4
ſemitas effugere cupiētiū direione/ſpeculo/cōmodo &
5
ſalute: pro inertis ignauę ultitię ꝑpetua infamia/exe⸗
6
cratione/& confutatione/nuꝑ fabricata: At iampridem
7
per Iacobum Locher/cognomēto Philomuſum:Suęuū:in
8
latinū tradua eloquiū: & per Sebaianū Brant: denuo
9
ſedulo reuiſa/& noua qᷓdā exaa emendatōe elimata:
10
at ſuadditis ꝗbuſdā nouis/admirādiſ fatuoꝶ generi⸗
11
bus ſuppleta :fœlici exorditur principio.
12
.1497.
13
Nihil ſine cauſa.
14
Io.de.Olpe.
GW5061/P20
b2v
FOLIO
Argumentum in narragoniam
1
AD humani generis fœlicitatem : documentumque
2
saluberrimum : stultorum classis ad Narragoniam
3
constructa fulget : quam quidem omnes conscendunt
4
: qui de semita veritatis : & aperto sani intellectus
5
calle vagantes : in varias & vmbrosas mentis tenebras
6
: ac corporis illecebras corruunt. Potuisset
7
pręsens hic noster libellus / non inconcinne satyra nuncupari
8
: sed auctorem nouitas tituli delectauit. sicuti enim
9
prisci satyrici : variis poematibus contextis : scelera ac
10
prauitates mortalium reprehendebant : ita nostra hęc
11
pagina. status & conditiones hominum ad oculos depingit
12
: vt tanquam in nitidissimo speculo : quisquis mores &
13
vitę suę lineamenta contueatur. Nolim tamen indignetur
14
fidus laboris nostri lector : verbum nos verbo minus
15
reddere (vt Flaccus ait) Sensus enim dumtaxat notasque
16
vernaculi carminis : simplici numero latine transtulimus
17
Quapropter & veniam pręsumptę nostrę audatię
18
ab omnibus lectoribus nos consecuturos confidimus
19
si prius ingenii nostri mediocritatem : & teneros lanuginis
20
annos considerauerint . poeticas nempe egressiones
21
: & fabulosam obscuritatem studiose pręterii :
22
nudisque & natiuis verborum structuris : facilique sententiarum
23
iunctura : opus absolui . Nostris iccirco lucubrationibus
24
votisque : quisque lector bene precari velit
25
: obsecramur.
GW5061/P20
b2v
FOLIO
Argumētū in narragoniā
1
AD humani generis fœlicitatē : documētū
2
ſaluberrimū : ultorū clais ad Narrago⸗
3
niā cōrua fulget : quam quidē oēs con⸗
4
ſcendūt: qui de ſemita veritatis:& aꝑto ſani intel
5
leus calle vagātes:in varias & vmbroſas mētis te
6
nebras:ac corporis illecebras corruunt. Potuiet
7
ps hic noer libellus/nō incōcinne ſatyra nūcupa
8
ri:ſed auorē nouitas tituli deleauit. ſicuti enim
9
priſci ſatyrici: variis poematibꝰ cōtextis:ſcelera ac
10
prauitates mortaliū reprehendebāt:ita nora hęc
11
pagina.atus & cōditiones hoīm ad oculos depī⸗
12
git: vt tanꝗᷓ in nitidiimo ſpeculo : quiſquis mores
13
& vitę ſuę lineamēta cōtueatur.Nolim tamē indig
14
netur fidus laboris nr̄i leor:verbū nos verbo mīꝰ
15
reddere( vt Flaccus ait) Senſus enim dumtaxat no
16
taſ vernaculi carminis: ſimplici numero latīe trāſ
17
tulimus Quapropter & veniā pręſumptę norę au
18
datię ab oībus leoribꝰ nos cōſecuturos cōfidimꝰ
19
ſi prius ingenii nori mediocritatem : & teneros la
20
nuginis annos cōſiderauerīt . pœticas nēpe egreſ⸗
21
ſiones:& fabuloſam obſcuritatē udioſe pręterii:
22
nudiſ & natiuis verborū ruuris:facili ſentē⸗
23
tiarum iunura:opus abſolui . Noris iccirco lu⸗
24
cubrationibus votiſ:quiſ leor bene precari ve
25
lit:obſecramur.

6
Satyra

11
Speculum stul⸗
torum.

Belege