GW5061/P29
s3v
FOLIO
Epistola Jacobi locher.
Philomusi ad humanissimum fautorem suum. D.
Grandisuallis : huius operis promotorem.
1
Et si non dubito amice iucundissime : plures nasutos
2
Criticos : nebulonesque prophanatos / nostris lucubratiunculis
3
/ iamiam de extincta fauilla suscitatos esse :
4
tamen iuuentus nostra / qua suauioribus ac politioris
5
doctrinę musulis semper adhęsimus : facile importunos
6
occursus latrantium superabit : Si nobis
7
pręceptoris nostri facundissima manus affuerit
8
nullas
nullas ] nullus GW5061
barbarici gregis contumelias formidabimus.
9
Quis enim mediocriter doctus : adolescentis / & nati
10
& contendentis ad virtutem : litterariam istanc audatiam
11
improbabit? Aetas iuuenilis Tibullum suum
12
illaudatum non reliquit : cuius ipse quidem iucundis
13
sima elegiacę scriptionis monimenta posteritati
14
sacrauit. quid enim maius? quid pręstantius? quid ve
15
laudabilius / iuuenis sub rigido sydere natus? glandibus
16
enutritus : in pagis Sueuię ablactatus / attentare
17
potuit : quam sacras castalis vndas lambere : cortinam
18
phœbados tripodasque / ore parum diserto contingere?
19
Sed me phœbus amat : sunt huic mea carmina curę.
20
Barbaricasque meo pellit de pectore voces : Dat citharam
21
: lyricosque sacro cum pectine neruos. Et pharetras
22
: quę me tutum fors vndique reddunt. Sed quia
23
nemo vnquam ad vmbilicum tam perfecte suas deduxit
24
paginas : aut adeo demorsos sapuit vngues : qui
s4r

CXL
25
non suorum operum titulis hiantes fauces : linguamque
26
Timonianam prouocaret. Asinii pollionis notam /
27
M. Ciceronis laudabilis ac incredibilis eloquentia
28
effugere non potuit Maronis argutissima musa :
29
stigmatias ac sibila sensit. Sed qui in cineres mortuorum
30
impios latratus vomunt : cum laruis luctari censentur.
31
Carere debet etiam vitiis omnibus : qui in alium paratus
32
est dicere : inquit Cicero. Parcant itaque per deos
33
immortales oro / tenellę audatię litterarii greges : &
34
mediocritatem ingenioli mei ęqua lance pensitent
35
rhinocerotisque nares : latratus efflantes / ferreo
36
pessulo obstringant : Et si barbaricę telluris sterilitas
37
me ad litterarum studia vix concitarit : tamen quia
38
mortales omnes / natura quadam ad sciendi cognitionem
39
accendimur : propterea explosis ab ingenio
40
teterrimis ignorantię tenebris : animum Heliconis
41
rore perunctum / ad scribendum appuli. Vtinam dii
42
immortales primitiis nostris auras salubres : ventos
43
que tranquillum spirantes : benigne tribuerent. Vt
44
semina mentis nostrę / splendidissimo virtutum globo
45
fulcita : doctrina(quam profitemur)coalescerent.
46
& ęditis litterarum monimentis spetiosissime efflorescerent
47
: Tu tamen in primis : Iohannes Bergmane
48
: dignus mihi videris : qui humanitate (quę potissimum
49
mortales oblectat) & singulari munificentia
50
: qua in omnes tibi pares vteris : litterarum studia
51
adeo extollis : vt ab inferis litteras squalore lurido
52
obsitas : in Germaniam reuocare videaris. quid
53
enim magis in te mirari solemus? quam alacritatem istam
54
tuam : qua studiosos homines ad scribendum
s. iiii.
s4v

FOLIO
55
prouocas. Tuis enim fęcundissimis sumptibus egregios
56
libros emuncto charactere / ac graphice exaratos in
57
lucem profers. Quod enim laudis & glorie / cęteri
58
scribendo consequuntur : hoc tu bonas promouendo
59
litteras assequeris. Igitur has litterulas nostras / in
60
testimonium indelebilis amicitię : in fine libri in primi
61
iussimus : vt optimus quisque tuam in me humanitatem /
62
mansuetudinem / familiaritatem / liquido cognosceret
63
: Vale ex Castello Franco Germanię : Anno
64
Millesimo quadringentesimo nonagesimo septimo.
GW5061/P29
s3v
FOLIO
Epiola Jacobi locher.
Philomuſi ad humaniimum fautorem ſuum.D.
Iohannem Bergmannum de Olpe.Archidiaconū
Grandiſuallis:huius operis promotorem.
1
Et ſi non dubito amice iucundiime:plures na⸗
2
ſutos Criticos:nebuloneſ ꝓphanatos/nr̄is lucu⸗
3
bratiunculis/iamiam de extina fauilla ſuſcitatos
4
ee:tamē iuuentus nora/qua ſuauioribus ac po⸗
5
litioris dorinę muſulis ſemper adhęſimus:facile
6
importunos occurſus latrantium ſuperabit:Si no⸗
7
bis pręceptoris nori facundiima manus affuerit
8
nullus barbarici gregis cōtumelias formidabimus.
9
Quis enim mediocriter dous:adoleſcentis/& na
10
ti & contendentis ad virtutem:litterariā ianc au⸗
11
datiam improbabit?Aetas iuuenilis Tibullū ſuū il
12
laudatum non reliquit:cuius ipſe quidem iucundiſ
13
ſima elegiacę ſcriptionis monimenta poeritati ſa
14
crauit.quid enim maius?quid pręātius?quid ve
15
laudabilius/iuuenis ſub rigido ſydere natus? glādi
16
bus enutritus:in pagis Suęuie ablaatus/ attētare
17
potuit: ꝗᷓ ſacras caalis vndas lambere : cortinam
18
phœbados tripodaſ/ore parum diſerto cōtinge⸗
19
re?Sed me phœbus amat:ſunt huic mea carmīa cu
20
rę.Barbaricaſ meo pellit de peore voces: Dat
21
citharā:lyricoſ ſacro cū peine neruos. Et pha⸗
22
retras:q̄ me tutum fors vndi reddunt. Sed quia
23
nemo vnꝗᷓ ad vmbilicum tam perfee ſuas dedu⸗ ⸗
24
xit paginas:aut adeo demorſos ſapuit vngues:qui
s4r

CXL
25
nō ſuorum operum titulis hiantes fauces: linguā
26
Timonianā prouocaret. Aſinii pollionis notam /
27
M.Ciceronis laudabilis ac incredibilis eloquentia
28
effugere nō potuit Maronis argutiima muſa:ig
29
matias ac ſibila ſenſit.Sed qui in cineres mortuorū
30
impios latratus vomunt:cū laruis luari cenſent.
31
Carere debet etiā vitiis omnibus : qui in aliū para
32
tus e dicere:inquit Cicero.Parcāt ita per deos
33
īmortales oro/tenellę audatię litterarii greges: &
34
mediocritatem ingenioli mei ęqua lance penſitent
35
rhinocerotiſ nares:latratus efflantes/ferreo peſ⸗
36
ſulo obringant : Et ſi barbaricę telluris erilitas
37
me ad litterarum udia vix concitarit:tamen quia
38
mortales omnes/natura quadam ad ſciendi cogni
39
tionē accendimur : propterea exploſis ab ingenio
40
teterrimis ignorantię tenebris:animum Heliconis
41
rore perunum/ad ſcribendum appuli. Vtinā dii
42
immortales primitiis noris auras ſalubres:vētos
43
 tranquillum ſpirantes:benigne tribuerent. Vt
44
ſemina mentis norę/ſplendidiimo virtutum glo
45
bo fulcita:dorina(quā profitemur)coaleſcerent.
46
& ęditis litterarum monimentis ſpetioſiime efflo
47
reſcerent: Tu tamen in primis:Iohannes Bergma
48
ne:dignus mihi videris:qui humanitate( quę po ⸗
49
tiimum mortales obleat) & ſingulari munificē⸗
50
tia:qua in omnes tibi pares vteris : litterarum u ⸗
51
dia adeo extollis:vt ab inferis litteras ſqualore lu
52
rido obſitas:in Germaniam reuocare videaris.ꝗd
53
enim magis in te mirari ſolemus?ꝗᷓ alacritatem iā
54
tuam:qua udioſos homines ad ſcribendū prouo
s.iiii.
s4v

FOLIO
55
cas. Tuis enim fęcundiimis ſumptibꝰ egregios li⸗
56
bros emūo charaere/ac graphice exaratos ī lu⸗
57
cem profers.Quod enim laudis & glorie/cęteri ſcri
58
bendo conſequunt:hoc tu bonas promouendo lit
59
teras aequeris.Igitur has litterulas noras/in te⸗
60
imonium indelebilis amicitię:in fine libri in primi
61
iuimus:vt optimus quiſ tuā in me humanitatē/
62
manſuetudinem/familiaritatē/liquido cognoſce⸗
63
ret: Vale ex Caello Eranco Germanię : Anno
64
Milleſimo quadringēteſimo nonageſimo ſeptīo.