GW5061/P8
a1v
2*
: Ad eruditissimum virum Sebastianum Brant : Iurisconsultum & poetam argutissimum / pręceptorem suum dilectissimum.
1
SI fas esset : pręceptor iucundissime exotici ac
2
barbari sermonis quiddam / tuis mundissimis
3
auribus inculcare : In pręsenti proludio rudis loquutor
4
audaxque iuuentus manibus tuis dedicarem : quod
5
mihi labor ingenuus : sedentarięque noctes ac frequens
6
lucubratio peperere. Sed quia te humanitatis splendore
7
conspicuum censorem video : absque ruboris macula
a2r

II
8
/ ad te scribendum pueriles excitaui manus. Nec enim es
9
de numero eorum Criticorum : qui cum & ipsi nihil
10
sapiant : ingenii tamen asperitudinem in alios vertunt.
11
nec modo alio designatus vultu : alio vocis sono : alio
12
quoque incessu. Nec iactantia obsolentiore : nec superbia
13
arrogantiore : nec capillatiore
capillatiore Hartl2001 ] capillatior GW5061
(vti maliuoli solent) meam
14
in te iuuenilem obseruantiam manucapis. Memini dulciter
15
me puerum / stipendiis fęlicis achademię sub te
16
pręceptore meruisse. O dulces confabulationes quas
17
sermone tuo suauissimo conditas : publico in auditorio / te
18
profitente accepimus. auribus inquam tenellis & adhuc
19
propter pubertatis mollitudinem strepentibus : salutares ac
20
beniuolas solitę tuę facundię disciplinas exhibuisti.
21
Quotiens enim in frequenti gymnasio : certamina
22
poetarum grandisonamque veterum chelyn inflammasti?
23
lepidoque susurro cantilenas orphicas / delphicasque
24
permulsisti? quotiens ob phœbi tui dexteritatem
25
laureamque coronabilem / me ad Aganippidos vireta /
26
scaturientesque Castalii riuulos concitasti? Quemad-
27
modum atticę iucunditatis princeps Demosthenes /
28
Platonisque nostri tenellus auditor / oratione quam
29
Callistratus orator concitatissimus / pro Oropo acturus
30
ad eloquentię studium commotus extitit. Ita tu
31
charissime pręceptor animum meum primitus ad
32
fœliciores studiorum secessus : antraque iucundiora
33
/ tua affabilitate ac vrbanitate induxisti. Gratias igitur
34
non quas volumus sed quas nostri pectoris exiguitas valet :
35
referre non dedignemur. Nam si gratiarum actiones in
36
hoc epistolio pro infusa eloquentia : proque musarum
37
inspiramine iam tibi persoluere conarer : Nilotici
a. ii.
a2v

38
calami argutia : ægyptięque papyri crassitudo / nostris
39
sudoribus vix satis facerent. Nostrę itaque ruditatis
40
exercitamenta / hilari fronte / iucundissimoque
41
mentis examine trutinabis. Laudabis discipuli tui
42
audaciam : qui sui pręceptoris saluberrima
43
rhythmata : latiali (quamuis dura ac balbutienti
balbutienti ] bulbutienti GW5061
) lingua
44
/ e theutonico vertit eloquio. Nec id pudoris loco
45
habendum duco . cum & Francisci Petrarchę philosophi
46
Stoici : ac Meonii vatis / sectatoris celeberrimi : cantiones
47
vulgares : vernaculaque dictamina / Philippus Beroaldus
48
Bononiensis/ ęque pręceptor meus / omnisque
49
vetustatis candidissimus inquisitor (cui etiam iamdudum
50
primas partes in omni dicendi genere Italia : felsinaque
51
viritim tribuit) in latinum sermonem vertere non est
52
dedignatus. Quin & Boccatii interpres esse non erubuit.
53
Maximi igitur spectatissimique honoris pręmiique loco
54
duximus : quod me sermonis tui vernaculi (quo egregie
55
polles) interpretem esse voluisti. Illud nempe inter non
56
aspernanda humanitatis genera locari solet : cum a
57
pręceptore discipulus ad honores egregios eleuatur. Tanti
58
igitur te iure facio : quanti Isocrates Platoque / Socratem
59
sanctissimum fecere. Nec cedo ea in re Theophrasto : qui
60
Aristotilem peripateticorum fundatorem maximum
61
maximi fecit. Ecquid priscos cito? cum satis superque mea
62
in te
in te ] inte GW5061
obseruabilis piaque veneratio / longe lateque per
63
fines Germanię : eruditissimasque latii scholas / me
64
pręcone / intonuit. Testis est mihi Hubertinus Clericus
66
poeta stipendarius : apud quem Cassalę tuam egregiam
67
virtutem exposui. Interrogabat enim vir iste apprime
a3r

III
68
doctus : oratorque tersissimus : an ne etiam Germanię
69
fines eloquentię ac argutioris musę dogmata passim
70
seminarent? te aiebam amicum : qui stilo Nasum apud
71
nostrates faceres : Itaque in verba fidentior factus : te
72
adhortari non desinam : vt in his nostris lucubrationibus
73
fauorabiles assensus : curamque pręsentem adhibeas. Non
74
enim dubito : quin crassis quidam auribus : corde
75
obstinato : impexis superciliis / scissili palliastro :
76
sutulique centuculo amicti : manus sanguinarias temere
77
nobis impingant. horum glutinosarum faucium latratus
78
larualesque ac tortuosas exclamationes : celeusmaque
79
nauticum / cauillum exoticum : sellulariasque
80
castigationes : te duce : te pręside. te quoque tutore
81
facile superabimus. Est etiam nobis altior cothurnus :
82
sunt nobis syrmata longiora : dexter quoque Apollo
83
cum iucunda camœnarum chorea / nondum ædes ac
84
nostra diuersoria deseruit. casta siquidem manu
85
palladis artes. sacramque Mathęseos aram : thure vapido
86
/ frequentique libo veneramur. Igitur dulcissime fautor :
87
ventis impera : & nauiculis nostris ac phaselis :
88
salubres auras precare. Vale. Datum Friburgi. Kalen.
89
Februariis Anno domini. M. CCCC. XCVII.
a. iii.
GW5061/P8
a1v
Epiola Iacobi Locher Philomuſi:Ad erudi⸗
tiimū virū Sebaianū Brant: Iuriſconſultum &
poetā argutiſſimū/pręceptorē ſuū dilectiimū.
1
SI fas eet: ceptor iucūdiime exotici ac
2
barbari ſermonis quiddā/tuis mūdiimis
3
auribus inculcare:In pti ꝓludio rudis lo⸗
4
quutor audax iuuētꝰ maībꝰ tuis dedicarē:quod
5
mihi labor ingenuus:ſedētarię noes ac frequēſ
6
lucubratio peperere.Sed quia te hūanitatis ſplē⸗
7
dore conſpicuū cenſorem video:abſ ruboris ma
a2r

II
8
cula/ad te ſcribendū pueriles excitaui manus. Nec
9
enī es de nūero eoꝶ Criticoꝶ:ꝗ cū & ipſi nihil ſa⸗
10
piāt:ingenii t aſperitudinē in alios vertūt.nec mō
11
alio deſignatus vultu: alio vocis ſono : alio quo
12
inceu. Nec iaātia obſolentiore:nec ſuperbia ar
13
rogātiore:nec capillatior(vti maliuoli ſolent (meā
14
in te iuuenilē obſeruātiā manucapis.Memī dulci⸗
15
ter me puerū/ipēdiis fęlicis achademię ſub te prę
16
ceptore meruiſſe. O dulces cōfabulatōes qᷓs ſermo
17
ne tuo ſuauiimo cōditas:publico in auditorio /te
18
ꝓfitēte accepimꝰ.auribus inꝗᷓ tenellis & adhuc ꝓp
19
ter pubertatis mollitudinē repētibꝰ:ſalutares ac
20
beniuolas ſolitę tuę facūdię diſciplinas exhibuii.
21
Quotiēs enī in frequēti gymnaſio : certamina poe
22
taꝶ grādiſonam veteꝶ chelyn inflāmai? lepi⸗
23
do ſuſurro cantilenas orphicas/delphicaſ per⸗
24
mulſii? quotiens ob phœbi tui dexteritatē laure⸗
25
am coronabilē/me ad Aganippidos vireta/ſca⸗
26
turienteſ Caalii riuulos concitai? Quēadmo⸗
27
dū atticę iucūditatis princeps Demohenes/Pla⸗
28
toniſ nori tenellus auditor/oratione quam Cal
29
liratus orator cōcitatiimus/pro Oropo aurus
30
ad eloquētię udiū cōmotus extitit. Ita tu chariſ⸗
31
ſime pręceptor animū meū primitus ad fœliciores
32
udioꝶ ſeceus:antra iucūdiora/tua affabilita
33
te ac vrbanitate induxii. Gratias igitur non qᷓs
34
volumus ſed quas nori peoris exiguitas valet:
35
referre nō dedignemur. Nam ſi gratiaꝶ aiones
36
in hoc epiolio pro infuſa eloquētia:pro muſa⸗
37
rum inſpiramine iam tibi perſoluere conarer:Nilo
a.ii.
a2v

38
tici calami argutia : ægyptię papyri craitudo /
39
noris ſudoribus vix ſatis facerēt. Norę ita ru⸗
40
ditatis exercitamenta / hilari fronte/iucūdiimo
41
mentis examine trutinabis. Laudabis diſcipuli tui
42
audaciam:qui ſui pręceptoris ſaluberrima rhyth⸗
43
mata:latiali ( quāuis dura ac bulbutienti )lingua / e
44
theutonico vertit eloquio.Nec id pudoris loco ha
45
bēdum duco .cū & Frāciſci Petrarchę philoſophi
46
Stoici:ac Meonii vatis/ſeatoris celeberrī:cātōes
47
vulgares:vernacula diamīa/Philippus Beroal
48
dus Bononie/ęque p̃ceptor meus/omniſ vetu⸗
49
atis cādidiimus inquiſitor(cui etiam iamdudū
50
primas partes in oī dicendi genere Italia:felſina
51
viritī tribuit )in latinū ſermonē vertere nō ē dedig
52
natꝰ.Quī & Boccatii īterpres ēe nō erubuit. Max⸗
53
imi igitur ſpeatiimi honoris p̃mii loco dux⸗
54
imꝰ:ꝙ me ſermonis tui vernaculi( quo egregie pol
55
les) īterp̃tē ee voluii. Illud nēpe īter nō aſpernā
56
da hūanitat⁊ genera locari ſolet:cū a p̃ceptore diſci
57
pulꝰ ad honores egregios eleuat. Tāti igit te iure fa
58
cio:ꝗᷓti Iſocrates Plato/Socratē ſaniimū fece
59
re.Nec cędo ea in re Theophrao:ꝗ Ariotilē pe
60
ripateticoꝶ fundatorē maximū maxī fecit. Ecꝗd
61
priſcos cito? cum ſatis ſuꝑ mea inte obſeruabił pi
62
a veneratio/lōge late per fines Germanię: eru⸗
63
ditiimaſ latii ſcholas/me pręcone/ītonuit.Te⸗
64
is e mihi Hubertinus Clericus Creſtētinas:mar
65
chionis Mōtifferrati & pedemōtani poeta ipēda
66
rius:apud quem Caalę tuam egregiam virtutem
67
expoſui.Interrogabat enim vir ie apprime doc⸗
a3r

III
68
tus:orator terſiimꝰ: an ne etiā Germanię fines
69
eloquētię ac argutōris muſę dogmata paim ſemi
70
narent? te aiebā amicū:qui ilo Naſum apud nr̄a⸍
71
tes faceres:Ita in verba fidētior faus:te adhor⸗
72
tari nō deſinā: vt in his noris lucubrationibus fa⸗
73
uorabiles aenſus:curam ptem adhibeas. Nō
74
enim dubito : quin crais quidam auribus : corde
75
obinato:impexis ſuꝑciliis/ſciili palliaro : ſutu
76
li centuculo amii : manus ſanguinarias temere
77
nobis impingant. hoꝶ glutinoſaꝶ fauciū latratus
78
larualeſ ac tortuoſas exclamatiōes : celeuſma
79
nauticum/cauillum exoticum : ſellulariaſ cai⸗
80
gationes:te duce:te pręſide. te quo tutore facile
81
ſuperabimus. E etiam nobis altior cothurnus :
82
ſunt nobis ſyrmata lōgiora: dexter quo Apollo
83
cū iucunda camœnaꝶ chorea/nondū ædes ac nr̄a
84
diuerſoria deſeruit.caa ſiquidem manu palladis
85
artes.ſacrā Mathęſeos aram:thure vapido / fre⸗
86
quēti libo veneramur. Igitur dulciime fautor:
87
ventis impera:& nauiculis noris ac phaſelis:ſalu
88
bres auras precare. Vale.Datum Friburgi.Kalen.
89
Februariis Anno di.M.CCCC.XCVII.
a.iii.