35
Der eynr die gob kum vor wolt han
36
Dann er all schuß / halt an dem
dem GW5041, GW5047 ] den GW5046
zwck
37
Das eyner dann ist so eyn gck
38
Der weißt / das er nüt
nüt GW5041 ] n GW5046 nü GW5047
gwynnet gar
39
Vnd dannaht do hyn ziehen tar
40
Vnd do verschen ouch syn heyl
41
Jch nem syn zerung / für syn teyl /
42
Jch will des gelts jnn doppel geschwigen
43
Die suw würt jm jnn ermel schrigen /
44
Zr wißheyt mancher schiessen will
45
Vnd wenig treffen doch das zyl
46
Das schafft / man seygt nit recht dar noch
47
Der halt z nyder / der z hoch
48
Der loßt sich bringen vß dem geseyg
49
Dem bricht syn anschlag gantz entzwey
50
Der dt als Jonathas eyn schuß
51
Dem fert syn anschlag hynden vß
52
Wer wißheyt eben treffen will
53
Der durfft / das er hett solche pfil
54
Der Hercules hat me dann vil
55
Mit den er traff als das er bgerdt
bgerdt GW5046, GW5047 ] gerdt GW5041
56
Vnd was er traff / viel dott zr erdt
57
Wer recht zr wißheyt schiessen will
58
Der lg das er halt moß vnd zyl
59
Dann flt er / oder hebt nit dran
60
So mß er mit den narren gan
61
Wer schiessen will vnd flt des reyn
62
Der dreitt die suw jm ermel heyn
63
Wer jagen / stechen / schiessen will
64
Der hat kleyn nutz / vnd kosten vil
GW5046_199_Regensburg_n2v