Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Dit es de vorsprake ende prologe
van desen wercke.
1
ANghemerct dat also de wiise scriift der zotten
2
ghetal is zonder hende: ende om dat men de ver
3
keerde niet lichelic bekeeren en can ende nochtans elc scul
4
dich is naer ziin vermoghen ziinen euenkersten te beres
5
pene ende tonder wiisene alst hem nut dunct: zo heeft mei
6
ster Sebastianus brant docteur in decreten ende weredelic
7
ke rechten eenen goeden middel vonden omme de ghec
8
ke. zotte. dwase. dorre. ende onwiise (die ic voor een ne=
9
me) zoetelicken te onderwiisene. met vele leeringhen
10
ghenomen vut der heiligher scrifturen ende den ghescreue
11
nen rechten. dewelcke hii niet stranghelic noch hardelic
12
also de philosophen pleghen: maer ghenoechelic. also
13
Esopus ziin biispelen ende saghen oft fablen vertelt. ons
14
gheeft sprekende van eenen scepe dwelcke naer ziin ouer
15
landsche sprake gheheiten es der narren sciff dat is der
16
zotten ofte dwasen scip. Ende dat om vele orsaken. Eerst
17
om dat inder heiligher scrifturen al de werreld ghele=
18
ken es dat mer dat is der zee: ouermids dat inder wer=
19
reld noch in de zee. gheene ghestadicheit noch verseker
20
theit en is: ende daer om also sint Hieronymus scriift. alle
21
die ter hauenen van salicheden gheraken willen. also
22
wii alle moeten willen ende niet anders wel connen ghe
23
willen. moeten varen int scip van onnoselheden daer
24
wii metten doopsele inne gheset werden: oft naer dat
25
wier vut gheuallen ziin mids gaders onse zonden vp
26
de plancke van penitentien. Maer leyder. weynich ende
27
dunne ghesaeyt ziin zii die in onnoselheden bliuen oft
a ii

GW5066_0003_Paris_a2r