Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

28
ghewarighe penitencie doen. ende daer omme ziin de zotten
29
onuertallic. Ten andren omme der sorghelicheit wille
30
want also iuuenalis scriift int scip wii maer drie vinghe
31
ren berds vander dood: dat es van verdriincken en
32
ziin: ende die int narrescip varen ziinder noch naerdere:
33
want zii also verren alst in hemlieden es / alle dood
34
ziin die in doodelicke zonden ziin ende en connen zonder
35
sonderlinghe gratie gods nemmer verriisen vander dood
36
der zielen / hoe wel dat god ziin gracie nyemand en wey
37
ghert / also langhe als hii noch leeft. Ende hier om seit
38
Sint Hieronymu. Lese du ende herlese al dat ghesproken
39
oft ghescreuenis: du en suls niet vreeselicker nocht ont
40
sienelicker vinden dan te leuene also du niet en souds
41
willen steruen. want also seneca spreect: niemand en heeft
42
god zo te vriende dat hii versekert zii noch morghen te
43
leuene. Ten derden om der menichten wille die eer int
44
scip dan in waghenen ouer varen. Omne dieswille dan
45
dat dit vorseide scip niet om dat wiier innegaen souden
46
maer om te vliene ghemaect is so hebbict ter hoochster
47
glorien der goddelicker maiesteit ende der leeringhen van
48
al len goeden kerstenen menschen die niet dan duytsch
49
alsomen in nederlanden spreect en connen ouerghestelt
50
ende ghetranslateert vut den latiine beide in prose ende rii=
51
me / ende hebber af ende toe ghedaen alsoot my orborelic doch
52
te: volghende nochtans goede docteurs daer ic my vp
53
stichte: biddende hem allen diet lesen oft hooren zullen dat
54
ziit int beste keeren.
GW5066_0004_Paris_a2v