Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

5
draecht vuttrecken / dat es ziin groote ende groue zon
6
den wechdoen eer hii yemand berespe: mids welcken
7
de leeraers van goeden zeden ende deughden die an
8
dre berespen willen / pleghen an haren staet niet an ha
9
ren persoon te beghinen. Gheliic persius beresptse alle
10
die vut ydele glorie scriiuen oft dat ghescreuen es
11
om ydel glorie leeren ende vertellen onbetamelic: ende
12
inder gheliicke meister Sebastianus brant vorseide die
13
dit boeck eerst ghedicht heeft: berespt int eerste capi=
14
tel hem allen die vut verwaentheden oft ydelhe=
15
de doen den volcke verstaen dat zii meer weten dan
16
zii doen / ende daer omme meer boeken coopen dan zii
17
lesen willen oft verstaen connen ende zijn te vreden dat
18
zij scoon zijn / wel ghebonden / ende verghult: ende zuue
19
rense vanden ghestubbe ende mulle ende keeren de bla=
20
dren omme / al en verstaen zijer niet inne. Ende ouer
21
mids dat luttel ende weynich studeren ende vele boeken
22
hebben weynich helpt: daer om seit diodorus Sicu=
23
lus in sijn eerste boeck / dat zo wie alle die leeraers
24
ouerloopen wilde: hem soude verlast vinden van
25
der menicheit der boeken ende menichuoldicheit der ma
26
terien: mids welken hij qualic soude connen daer vut
27
ghetrecken de rechte waerheit. waer omme Salomon
28
berespende die ydelheit der werreld seit dat van boe
29
ken te maken gheen hende noch mate en is: niet dat
30
hij verbiedt boeken wel te makene maer te makene
31
zonder orbor ende onwijselic: ghelijc zij doen die noch
32
constelicker nocht warachtelicker en scrjuen ende ver=
33
stellen dat zij te voren ghescreuen vinden. Ende niet
34
zonder cause zijn zij te berespene die hem voordre on
a iiii

GW5066_0007_Paris_a4r