Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

35
derwinden dan zij verstaen beide inde maken oft
36
scrijuen ende int lesen. want vele ongheloouicheden
37
rijsen vut den boecken in duytsche oft andre ghemey
38
ner spraken ghestelt diemen nauwe inden latijne met
39
vele studerens ende onderwijsens verstaen en can. ende
40
daer omme vermaent ons Sint pouwels dat wij
41
souden smaken vander hoogher leeringhen met so=
42
berheden. Item ghelijc dat gheen dijnck orborelicker
43
en is dan goede leeringhe ter deghen ghegheuen / al=
44
so en is niet aergher noch sorghelicker dan valsche
45
leeringhe oft goede leeringhe qualic verstaen. Nie=
46
mandt en sal dan hem voorder onderwinden dan
47
hij gheleert is ende en sal niet doen dat Esaias hem
48
berespe segghende in zijn. xxix. capittel. Men sal den
49
boeck gheuen die gheene letteren en connen / oft hij seg
50
ghen wil de ten es niet ghenoech datmen boecken heb
51
be maer men moetse studeren ende pijnen te verstane. want
52
die anders doen zijn alder diepst int narre scip ghese=
53
ten / mids dat zij hem zeluen doen verstaen dat zij
54
vroed ende wijs zijn ende daer omme en zijn zij noch coud
55
noch heid maer louwe de welcke sent ian int derde ca
56
pit. vand apocalipsz seit dat hijse vut spouwen sal.
57
want gheen liede in meerder sorghen en zijn dan die
58
hem laten dijncken dat zij beter oft wijser zijn dan
59
zij zijn. Voort meer sulcke lieden bedrieghen niet alleine
60
hem seluen maer ooc vele andre met quaden rade ende
61
valscher leeringhen: waer omme zij int ierste capittel
62
vanden narren oft zotten te rechte ghestelt zijn. Maer
63
om dat ic lichte te lanc vallen soude willic dat ic int
64
latijn vonden hebbe ouer stellen aldus.
GW5066_0008_Paris_a4v