Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

Die eerste zot ende narre spreect aldus.
65
DAt ic in narre scip ben eerst gheseten
66
En is gheen wondre / want ic wil weten
67
Meer dan mijn meister / waer omme ic coope
68
Scoone boecken met grooten hoope
69
En canse niet lesen / noch min verstaen
70
Maer canse reynich houden ende tstof afslaen
71
Ende als men spreect van eenigher wijsheit
72
Seggic dat ic hebbe in mijn huus bereit
73
Al dat een wijsman sal bilix weten
74
Hed zijn corpum iure ofte decreten
75
Ptholemeus van egipten Coninc groot
76
Van allen lande doctoors
doctoors ] dectoors GW5066
ontboot
77
Om thebbene haer rechten ende wijsheit
78
Jn zijnen rijcke: waer van men seit
79
Dat hij de rechten niet en verstond
80
Ten es gheen nood dat my zij cond
81
Al datmen scrijft: tes my ghenoech
82
Heytic mijn heere naer mijn gheuoech.
83
Voor my studeren de ghesellen mijn.
84
En spreke voor clercken gheen latijn
85
Maer onder die leycke bedriuic wondere
86
Niemand wijsere / nyemand facondere
87
En is gherekent / noch beter daer toe
88
waer omme ic alle dese zotheit doe.
De leeraer seit aldus.
89
Die oude leeraers die hoghe ghepresen
90
Vut wien is alle wijsheit gheresen
91
Oeffenden haer boecken maer hem al voren
92
Nou draghen vele doctors des esels oren.
GW5066_0009_Paris_a5r