Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

4
vonnisse ende quaden raed ende volghen int raden oft von
5
nissen den meesten hoop niet wetende welc den besten zij
6
ende niet en vraghen moghen zij tvet verken inden
7
ketel ghecrijghen. doende teghen dat verboden es.
8
Maer elc wijse sal voor ooghen hebben den opper=
9
sten rechter die elcken meten sal met der maten daer
10
hij mede ghemeten heeft: ende heischen eewichlic dat
11
men beseten heeft tijdelic: ende inden tijde niet willen
12
laten.
De leeraer seit aldus.
13
VEle lieden om te crijghene eere
14
Steken hem int recht dolende zeere
15
want wettelic recht ende goeden raed
16
Js hem ontcond. den roomschen staet
17
was vortijds gheregiert van ouderen wiise
18
Nou sitten int recht van cleynen prijse
19
Vele beesten met langhen ooren
20
Die niet en verstaen van dat zii hooren
21
Noch en dorren vonnis ouergheuen
22
Bij rechten diemer af vindt ghescreuen
23
Maer volghen dandre in allen dijnghen
24
Moghen zij tverkin inden ketel brijnghen
25
Sijn zij te vreden. maer na dit leuen
26
Sal god ouer al zijn vonnis gheuen.
27
Ende wreken alle die onrechtuaerdicheit
28
Diemen hier doet vut ghiericheit
29
vut toorne / vut vreesen / vut liefden vut nijde
30
Oft andersins / dus dijnct te tijde
31
wat zorghen het zij quaet vonnis gheuen
32
Oft quaden raed: ende betert v leuen.
GW5066_0011_Paris_a6r