Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

63
onrechuaerdigher erfghenaem. daer om een philosophe
64
ghenaemt Crates wierp vele ghelds in dat mer oft in
65
de zee. dwelc beter gheweest hadde haddiit den aermen
66
ghegheuen ende vrienden ghemaect vanden scatte der on=
67
rechtuaerdicheden naer den raed van onsen heere.
van ghuffheden
68
Maer ouermids dat also aristoteles ende andre phi=
69
losophen ende wiise leeren de rechte deught is tus
70
schen twee quade ende zonden gheleghen gheliic tusschen
71
verwaentheit ende blootheit oft weemoedicheit is vro=
72
micheit ende staercte die deughdelic is gheleghen / ende tus=
73
schen ghiericheit ende ghufheit is redelicke miltheit waer
74
met men gheeft went betaemt / also vele / waer omme
75
ende wien dat het redelic zii. Ende ouermids dat also ho=
76
ratius scriift / dum vitant stulti vitia in contraria cur=
77
runt. Als de zotten deen sonde ontulien dan vallen zii
78
inde contrarie zonde / want also hii helders seit. Ducit
79
enim in vitium vicii fuga si caret arte. Tscuwen van
80
zonden leidt in zonden doetment zonder conste oft wiis
81
heit / daer omme die niet ghierich en wille ziin sal toesien
82
dat hii ooc niet ghuf en zii maer milde met redelicheit
83
want het dicwiil ghesciet dat die ziin goed vuulic ont
84
spaert / elders noch vuulicker verdoet. want het onre=
85
delic es datmen onnuttelic verdoet dat de ouders ende
86
voorders met haren sweete ghewonnen hebben ende scarpe
87
lic ontspaert. Oft daer wiif ende kiinderen bii leuen sou=
88
den. Ooc sullen hem de ouders wachten / also de wiise
89
vermaent / dat zii hem niet ontcleiden eer sii willen ter
GW5066_0015_Paris_a8r