Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

90
rusten gaen / dat is dat zii haren kinderen oft vrienden
91
niet zo vele en gheuen dat ziise namaels bidden moe=
92
ten.
Vanden ghierighen de leeraer.
93
SO wie vergadert gheldt ende goed
94
Ende niet en scaft eenen goeden moed
95
Noch bliidelic leeft van ziinen ghewinne
96
Die is vor waer van zotten sinne
97
wat helpet tgheldt int aerde ghedoluen
98
wat helpen die cleideren inde scriine ghewoluen
99
Als du ter hellen suls dalen al naect
100
Van gode: van deughden: van goede versaect
101
Daer du als Tantalus suls emmer claghen
102
Van hongher ende dorste: want dy daer cnaghen
103
Die worm van diiner conscientien zal
104
Sii dii dan wiis: vliet sulcken val.
105
Ende maect hier vrienden van diinen goede
106
Die dii dan nemen in harer hoede
107
Gheeft
Gheeft ] Eheeft GW5066
dat ghii sult vinden onder duutuercoren
108
want wat ghii behoudt / werdt al verloren
GW5066_0016_Paris_a8v