Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

De ghierighe vrecke spreect aldus.
109
TVolc wijst my met vingheren ende spot met my
110
Om datic vreck ende kerrich zij
111
Maer alsic ansie mijn blijnckende goud
112
Behaghe ic my seluen menich voud
113
Berghic mijn gheldt tis teghen die dieuen
114
Bederuen mijn cleyderen tis mijn belieuen
115
wat scaett watmen verteert oft draeght
116
Alsmen sich seluen daer inne behaeght.
Vanden ghuffen spreect de leeraer.
117
DJet al verdoet oft andren gheeft
118
wat hij ghewint oft wat hij heeft
119
Al heeft ghebreck hij eist wel waert
120
Elc wijse naer zijn nerringhe taert.
De ghuffe spreect aldus.
121
EEns weelde en is niet al aermoede
122
wat soudic maken metten goede:
123
Tfij hem die goed heeft sonder vreught
124
Eet goede spijse als ghijse meught
125
Ghij moetet al laten / dus willicte tijde
126
Mijn goed verteeren ende wesen blijde
127
Vrouwen antieren
antieren ] antienen GW5066
ende dicwijle boelleren
128
Scijncken / drijncken / met elcken houeren
129
Dobbelen / spelen / ende tgheldt versonnen
130
wat hachtich wiet my heeft ghewonnen:
131
waer toe salickt houden / alsic ben cranck
132
Doetmen my eten tis teghen danck
133
Ende werde ic oud / mijn vorders steruen
134
Die my sullen laten hauen ende eruen
135
Mijn kendren moghen haer costen winnen
136
Mijn vrouwe mach bidden canse niet spinnen.
b i

GW5066_0017_Paris_b1r