Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

37
welken alle de keyseis ghenaemt zijn: wantmen in duyt
38
sche meer na tgriecsche dan na dlatijn scrijft: dat is voor
39
een c een k. ghelijc voor cesar keyser. Item catilina om
40
dat hij van zijn ouderen niet onderwesen en was in zij
41
ner ioncheit versaemde al de verloren kijnderen van
42
rome om zijn eighen stat te bederuene. Ende het ghesciet
43
dicwijle dat die haer kijndren van ioncs ghiericheit lee
44
ren / haren kijndren te lanc leuen: die nacht ende dach va=
45
ders ende moeders dood begheeren ende brijnghense daer
46
toe wanneer se moghen: ist niet metten zweerde / met on
47
ghe hoorsaemheit wedersporicheit: ende onghenouchten
48
diese hem doen. Maer nou ter tijd zijn zij al wijs ghe=
49
heiten die hem ter ghiericheit voughen / ende niemand
50
zot dan die niet en heeft ofte tsijne verdoet / hoe wel het
51
een sorghelicke zotheit is ghierich zijn / wantmen dat
52
qualic ghecreghen is can qualic wederghegheuen: ende
53
nochtans moetment wedergheuen wilt men behouden
54
wesen. Bij der contrarien wijse princhen ende conijnghen
55
doen alle nernstichede om haer kijndren wel te leerne
56
ghelijc peleus coninc van tessalien zijnen soen achilles
57
dede leeren van chiron. Philips coninc van macedo=
58
nien zijnen zone alexandre de groote ghenaemt van ari
59
stoteles: segghende dat hij salich was dat zijn zone te
60
sulcs meisters tijde gheboren was: maer nou als iuue=
61
nalis scrijft en hachten de liede gheen dijnc mindre dan
62
haerlieder kijndren leeringhe ende gheuen meer om haer
63
paerden / voghelen oft honden tonder wijsen dan om
64
haer kijndren: hoe wel zij nochtans gheen beter goed
65
hemlieden la ten en moghen dan goede leeringhe ende
66
deughden met goeden zeden.
De leeraer teghen den zotten vadre.
GW5066_0024_Paris_b4v