Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
ende in zijn lippen brandt ende berrent een vier Een valsch
8
verkeert mensche beroct ende verwect twist en strijd: ende
9
een clappaerd ende ouerdraghere sceidt ende maect oneens
10
de princhen Maer also hij elders seit. den gheckers ende
11
bespotters zijn de vonnessen bereidt ende haren lichamen
12
hameren. So wie eenen stein op waert werpt: dien sal
13
hij vp dat hooft vallen. Ende zo wie een valsche gracht
14
delft ende graeft die saller in vallen Oft hij segghen wilde
15
zo wie quaed beroct voor andere die vindet voor hem
16
Ende also hij seit zo wie den stein leidt daer hem een an=
17
der an stooten soude die stootter hem seluen an ende welft vp
18
hem den zwaren stein die hij vp anderen werpen wilt.
De leeraer seit aldis.
19
VAlsche / ghe veynsde / ende boose dwasen
20
Die scoone
scoone ] stoone GW5066
pipen ende blasen
21
Alsij haren euen kersten bedrieghen
22
Met looftuten / met smeiken met beliegen
23
In wendighe woluen vutwendighe scapen
24
Als brieschende leeuwen altijds gapen
25
Om touendraghene yemands secreten
26
Ende soecken list omme
omme ] omne GW5066
die te weten
27
zij maken onurede daer vrede was eer
28
zij zijn verblijdt van elcs mans zeer
29
Commende gheslopen al warent dieuen
30
Ende segghen vriendt waert hu belieuen
31
Ic wilde hu segghen van onsen ghebuere
32
Ende claghen zij scamel auentuere
33
want ic hem lief hebbe maer my is leidt
34
Dat hij van hu dit heeft gheseit
35
Of dat hij leeft in desen wijse
36
Quade tonghen zijn een quade spijse.
GW5066_0027_Paris_b6r