Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

6
ter dood. dat is. der zotten leuen dijnct hemlieden goed
7
hoe wel zij int hende ter hellen dalen. Ende daer om seit
8
hij elders vut den monde van onsen heere. Ghij hebt
9
allen raed versmaedt: ende vergheten alle mijn berespen:
10
ende daer om sallic ooc in uwen vergane ende steruen lachen:
11
dat is so stranghelic hu punieren oftic om uwe qualic
12
vaerd loeghe. Item waer vele goeds raeds is daer is
13
salicheit. Nochtans en zal een hooftmen zijnen raed niet
14
elcken ontdecken at vraeght hij van vele lieden raed.
15
Hadde pirrhus coninc van epiros bij rade van Cyneas
16
ghedaen hij en hadde nochscade noch scande ontfaen.
17
want als de vorseide Cyneas sach dat hij wilde teghen
18
de romeynen orloghen: vraeghde hij hem heere coninc
19
wat sullen wij doen als rome ghewonnen sal zijn: dan
20
sullen wij seit de coninc ter stond al italien winnen. Ende
21
italie ghewonnen zijnde wat sullen wij dan doen. wij
22
sullen seit dander: carthagen ooc winnen. Ende als wiit
23
al ghewonnen hebben wat sullen wij dan doen: wij sul
24
len sprac pyrrhus ons rusten ende goeden moed ende
25
goede chiere maken. heer coninc sprac Cyneas: laet ons
26
dan nou goeden moet scaffen: want wij goeds ghenoech
27
hebben. als hij waer zeide: maer pyrrhus en wilder niet
28
na hooren dus wardt hij vand romeynen verwonnen
29
Als hector nero. Roboam ende meer andre om dat zij goeden
30
raed versmaedden ten quaden hende quamen.
31
ELc wijse sal leuen te tijde bij rade
32
want alst ghe daen is so ist te spade
33
Niemand wijselic zonder raed beghint
34
want elc in zijn stick / om dat hijt mint
35
Qualic siet: dus sal elc eeren
36
Der ouderen raed: naer thobias leeren.
GW5066_0029_Paris_b7r