Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

6
herten ende daer omme seit men van sulcken dat hem=
7
lieden van gheenen noode en zij de belle an den hals te
8
hanghene wantmen wel weet dat zij zot zijn. Ende
9
vorwaer vele lieden hanghen grooten cost om te doen
10
weten dat zij zot zijn / ghelijc die hem zeer costelic cleiden
11
ende haer cleidren maken vp een nieu maecsel: ofte die
12
oneerbaer zeden hebben: in gane in sprekene oft ander=
13
sins de welcke alle tsamen der zotten capproen ende couel
14
them
them ] rhem GW5066
waert trecken: want zij met een cleen beghinnen
15
ende namaels openbaerlic zot sullen scijnen. Hier van
16
spreect de wijse. sapientie. xij. Segghende tot onsen
17
heere. Om dat zij leuen ghelijc kindren zonder sinnen
18
hebdi hem tvonnisse der wijsheit tot eenen spotte ghe=
19
gheuen. Elc zal den decken zijn onwijsheit. want also
20
de wijse seit eccle. xx. Die mensche die zijn onwijsheit
onwijsheit ] ouwijsheit GW5066
21
deckt is beter dan die zijn wijsheit ontberght.
De leeraer
22
LEest alle de wijsheit. in alle haer leden
23
En vindij niet scoonder den goede zeden
24
Menich can vele: maer lettel besteden
25
Andre en roeken noch dreighen noch beden
26
Maer willen na haerlieder sinnen doen
27
De welcke al trecken der narren capproen
28
Ende balt sullen zij met groote hoopen
29
Als dolle lieden vp strate loopen
30
Leert eerbaer seden ghij ionghe lieden
31
Hoort dat de wijse ende rijpe ghebieden
32
Vliet idelheit ende ontamelicheit
33
Deckt altijds nauwe uwe scamelicheit
34
Leert van ioncs eerlic ende tamelic leuen
35
want maectij den zot men sal hu niet gheuen.
GW5066_0031_Paris_b8r