Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

6
Prouer. xvij. In allen tijde bemint hij die vriendt is / ende
7
werd in benautheit ende noode broeder beuonden. ende also
8
hij daer na int. xviij. capittel seit. Een vriendtochtich
9
ende lieflic man ten gheselscap meer vriendt is dan de broe
10
der. Ende daer omme raedt hij indt derde capittel segghen
11
de. En doet uwen vriendt gheen ouerdaed noch quaed
12
met gheweldde: als hij in iou betrouwet. voort meer seit
13
hij in dat. xxvij. capittel. uwen vriendt ende uwes va=
14
ders vriendt en suldij niet laten. vander welcker wa=
15
rach tigher vriendtscap men vele exemplen vindt on=
16
der de griecken ende romeynen diemen daer omme eewelic
17
ghedijncken zal. Ghelijc Castor ende pollux ghebroeders
18
die deen voor dander wilden steruen Theseus die zijnen
19
vriendt perithous tot inder hellen zochte naer de fablen
20
Achilles die alleene om patroclus zijns vriends dood
21
de wapen die hij verzworen hadde weder teghen die
22
van troien an nam. Pilades die zijnen vriendt orestes
23
al ward hij ontsinnich niet en liet. Demades ende pithias
24
die tot in die doot deen dandre beminden. Ende onder die
25
romeynen Scipio ende lelius eeweghe vrienden waren ende
26
gheendijnck deen voor dander en verborghen. Ghelijc
27
dat Salomon in zijn prouerbien. int. xxv. capittel ghe
28
biet segghende. Ghij sult uwe saken uwen vriendt ont
29
decken ende antierense met hem: maer uwe secret dat is
30
uwen heymelicken verborghenen
verborghenen ] verboghenen GW5066
raed en suldij den vrem
31
den ende ombekenden niet ontdecken: op dat hijt hu na
32
maels niet en verwijte.
33
ELc wachte zijn tonghe: ende ooc
ooc ] oor GW5066
zijn handen
34
wie eenen mesdoet maect vele vianden
35
Hij en is niet werdich / dat hij noch leeft
36
Die quaed voor goed zijnen vrienden gheeft.
c i

GW5066_0033_Paris_c1r