Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

6
verheuen: hoouerdich: blasphemerende: haren ouders
7
ende vaders onghehoorsaen ende wedersporich. ondanc=
8
barich. valsch ende arch. zonder ghenade: zonder vrede.
9
ouerdraghers ende wroeghers. onsuuer van leuen. wreed
10
zonder goedertierheit verraders. malders. wedersporich.
11
vpgheblasen. ende der vleischelicker weelden beminders
12
ende liefhebbers
liefhebbers ] lieshebbers GW5066
meer dan gods. hebbende de ghedaente
13
van goedertierer godsdiensticheit: maer alle deughet
14
met den wercke looghenende. dese suldij scuwen ende vlien.
15
want ghelijc iannes ende mambres wederstonden moyses
16
so wederstaen dese der waerheit zijnde menschen ver=
17
doruen van herten: ende versaect angaende den ghelooue
18
maer zij en sullen niet voorder bedien. want haer onwijs
19
heit sal ten eynde openbaer werden. Ende hier om ver
20
maent hij ons elders dat wij alle leeringhe die vander
21
kercken niet voor warachtich ghehouden en is sullen
22
vlien: Als die ghone die segghen dat het gheen helle
23
en zij oft datter gheen pijne en zij. oft datmer niet af en
24
weet om datter niemand van commen en is: segghende
25
als die rijcke vrecke: also sent lucas in dat. xvi. capittel
26
bescrijft: waerdt datter yemand vander dood verrese
27
die die pijnen vander hellen leerdde zij souden hem ghe
28
loouen: tot welcken gheant wordt was: zij hebben moy
29
ses ende die propheten dat is die heilighe ghescrjften /
30
die sullen zij gheloouen: ende verwaer men sal der scrijf
31
turen eer gheloouen dan zijnen ooghen: want god niet
32
lieghen en mach.
33
HEt is een zot van zinnen berooft
34
zo wie dat gode niet en ghelooft
35
want als hijt beuinden sal werdet zeer late
36
Elc wijse ondersoect alle dijnck te mate.
c i

GW5066_0035_Paris_c2r