Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

6
dieren meest met haren strecke: ende daer omme maect zij
7
alder meest ghecken. dalder volmaectste van gode ghe
8
maect. adam was vut minnen vanden wijue verleidt:
9
Loth de rechtuaerdighe: Samson de stercke: Dauid de
10
heilighe conijnc. Salomon de wijse. Aristoteles daller
11
gheleerdste. Hercules daller stoudste. ende dusentich an=
12
dre zijn bij vrouwen bedroghen. Ende vrouwen zijn
13
ooc met minnen deur vloghen: ghelijc phutifars vrou
14
we die Joseph begheerdde. Cleopatra coninghinne van
15
egipten die marco antonio gheriefde. Phedra die haers
16
mans sone beminde ende steruen dede hippolytus ghe=
17
naemt. Pasiphae coninghinne van creten die haer dede
18
van eenen verre ofte stier bekennen Semiramis van
19
eenen parde bekent. Messalina keyserinne van roome
20
die inder ghemeyner vrouwen huus bij nachte sittende
21
xxv. reynsen dwerck van oncuusheden volbracht meer
22
dan eenighe andre. Maer daller mesprijselicste zotten
23
ende zottinnen zijn die teghen naturen minnen oft
24
dwerck van minnen scaffen. die men sal metten viere
25
straffen.
De leeraer.
26
GHeen mensche so blindt: gheen zo ontsint
27
Als die buten reden van
van ] ban GW5066
natuueren mint
28
Die muncken oft nonnen ooc antieren
29
Oft haerlieder vleisch oft maeghden scoffieren
30
zijn buten zinne: die ouerspel drijuen
31
Mesdoen zeer zwaerlic tsij mannen oft wijuen
32
want zij haer kindren dicwijls voeden
33
Met anderlieden goed: elc sals hem hoeden
34
Die hoeren iaghen zijn zonder ghetal
35
Elc wijse hem van venus wachten sal.
c iiij

GW5066_0039_Paris_c4r