Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

6
daer omme en sal niemand verbeiden penitentie te doene
7
tot dat hij niet meer ghesondeghen en can metten werc
8
ke want vutghestelde ende spaghe penitentie menighen
9
bedrieght. Ende daer omme wildij ontgaen dat onse=
10
ker is ende seker wesen van
van ] wan GW5066
uwer salicheit: doet peniten=
11
tie als ghij noch ghesond zijt dit zijn de worden vanden
12
decreten. Vut den welcken blijct dat niemand zonde
13
doen en sal op de ghenade gods: want het een zonde is
14
teghen den heilighengheist: ende al is god barmhertich
15
hij is ooc rechtuaerdich / ende heeft lieuer ghehadt ziinen
16
einighen zone te laten crucen / dan de zonde van adam
17
onghewroken te blijuene. wij en sullen dan niet leuen
18
als gansen ende ende zwijnen die op gods torne rechtuaerdi
19
cheit niet en hachten. want also Sint hieronymus seit
20
Men mach van weilden ter blijscap niet gheraken ende
21
men can hier niet altijds den buuck gheuollen: ende in=
22
den hemel de ziele. Laet ons dan penitentie doen als wij
23
tijd hebben: want also sint Augustijn spreect: Al heeft
24
ons god ghenade ende vergheuenisse belooft heischen=
25
se wij te tijde: hij en heeft ons gheenen tijd belooft.
De leeraer.
26
DIe niet en hachten dan eten en drijncken
27
Ende op gods ordeel niet en dijncken
28
Segghende / laet ons in vreughden leuen
29
wat wij misdoen god salt vergheuen
30
zijn vele onwijsere dan eenighe beiste
31
Misdoende teghen den hilighen gheiste
32
Met gods ghenaden merct dan zijn wraken
33
zo suldij v boose leuen versaken
GW5066_0041_Paris_c5r