Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

6
ende zijn eet camer int gherechte. dat is datmen daer om
7
mach voor tgherichte doen commen om dat hijt vanden
8
zijnen niet ghemaect en heeft. Ende daer om staet inde
9
decreten. xxij. q. ij. datmen also verteren vutgheuen ende
10
vertimmeren sal datter ouerblijue teghen den toecomen=
11
den nood. zij zijn dan onwijs die hem verhefen in haer
12
stichten ende timmeren ghelijc Nabuchodonosor om dat
13
hij babilonen gherepareert ende hermaect hadde: ende is
14
zo vernedert dat hij hoy ende stroo als een beeste at. Ghe=
15
lijck nemroth ende zijn medepleghers die den turren van
16
babilonen onderstonden tot inden hemel te maken dwele
17
zij niet en vermochten ende waren van gode verstroyt
18
Ghelijc ooc dusentich andre diemen daghelics ziet die
19
om te hoghe te timmeren zijn aerm worden oft hebbent
20
loten staen dat zij beghonst hadden dwelc verdrietelicker
21
is dan niet connen beghinnen. die dan zijn ghebrec wel
22
ansaghe soude met cleynder woensten te vreden zijn:
23
want mense onlanghe besitten mach.
De leeraer.
24
DIe groote wercken willen beghinnen
25
Meer dan zij hebben ende winnen:
26
Die hem costelic cleiden ende teerren
27
Ende connen hem nauwe met eeren gheneerren
28
Nieuwe ghehuwede die staet begheerren
29
Pachters die anderliens ackeren eerren
30
Ende hem ghelaten al waren zij heeren
31
Aerme begheerich der weereld eeren
32
Die groote pallayse ende huse beghinnen
33
Bouen haer macht zijn buten sinnen
34
En de bespot van elcken diet ansiet
35
Te vele bestaen maect groot verdriet.
GW5066_0043_Paris_c6r