Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
weest men vonde noch gheen slauen. Men darft niet bij
8
exemplen bewijsen hoe vele zotten bij gulsicheden ende dronc
9
kenscap ziele lijf ende goed verloren hebben. Bij gulsicheit
10
waren adam ende eua verwonnen. zodoma gomorra ende
11
drie andre steden ter oncuusheit teghen naturen brocht ende
12
met viere ende sulfure ter hellen versoncken. Esau zijn
13
eruelic recht vercochte. Bij dronckenscap loth bij zijnen
14
dochteren sliep. Alexander de groote zijn vrienden ver
15
slouch: ende elc siet voor zijn oghen bij dronckenscepe
dronckenscepe ] dronckanscepe GW5066
vrou
16
wen scofieren ende vercrachten. mannen verslaen=
17
huuse verbranden / secreet ontdecken. ende vele andre
18
quaeds: dus salmense scuwen.
De leeraer.
19
DIe eten ende drijncken zonder mate
20
Sijn vuule zotten in allen state
21
Ende quaed daer toe. maer menegherande
22
Vindtmen dronckaers in allen lande.
23
Deen wilt slapen al waert een zwijn
24
Dander wilt altijds bij vrouwen zijn
25
De derde weint al waert een kindt
26
De vierde als leeu alle dijnc verslindt
27
De vijfste verseght al dat hij weet
28
De seste is om te dansen bereet
29
De seuenste zijn wijf oft kindren slaet
30
De achste al naect als beeste gaet
31
De neghenste verspeelt tsij gheldt of goed
32
Die tienste predickt al waer hij vroed
33
Die hellefste vercoopt meer dan hij heeft
34
Die twalefste alle dijnck om worden gheeft
35
De sommeghe vlouken ende vesaken god
36
Een droncken mensche is een quaed zot.
GW5066_0045_Paris_c7r