Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

6
legghene: segghende in ecclesiastico in dat. v. capittel.
7
En wilt niet andijncken noch zorghvoldich zijn om
8
onrechtuaerdich rijchdom ende en seght niet ic hebbe ghe=
9
noech voor mijn leuen. want het hu niet helpen en sal
10
inden dach der wraken. Item in sijne prouerbien int. x.
11
capittel. De scat der onrechtuaerdicheit en sal niet baten
12
maer de rechtuaerdicheit sal verlossen vander dood.
13
Ende daer om seit ons heere. wee hu ghij rijcke want
14
ghij hier al uwe weelde solaes ende troost hebt. Duer
15
mids welcken seit dauid in dem psaulter. hebdij oueruloed
16
van goede en wilter gheen herte an legghen. wij en
17
sullen dan niet volghen der zotten menschen sin die al=
18
so horatius scrijft. Hos solos aiunt sapere et bene viuere
19
quorum conspicitur nitidis fundata pecunia villis. dat
20
is. die segghen dat zij alleen wijs ende vroed zijn ende
21
van goeden leuene wiens gheldt men siet beleidt in
22
scoone husen ende pacht houen. Noch segghen dat Oui=
23
dius meshaeght: dat census honores Census amicicias
24
pauper vbique iacet. dat den scat gheeft eere ende vriend
25
scap. want die aerme ligghen altijds onder voed. Nocht
26
ons doen te verstane dat Juuenalis lachtert. Quantum
27
quisque sua nummorum spectat in arca Tantum habet et
28
fidei. datmen niet meer trouwen noch ghelooue en heeft
29
dan men ghelds in zijn kiste siet. want die aerme van
30
gheiste voor gode meest ghehacht zijn: niet die bij haren
31
sculden aerm van goede zijn want zijt meer begheeren
32
dan andre.
33
HI is onwijs ende zeer onvroed
34
wie voor zijn deil kiest daerdsche goed
35
Die rijcke vrecke heeft nu ghebreck
36
En lasarus glorie: weest niet zo gheck
GW5066_0047_Paris_c8r