Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
ons seluen zijn wij plomp met al. wij zullen dan alsoo
8
dat euangelium spreect eerst mael ons seluen ghenesen
9
Ende dan eesanders medicijn wesen. Ende niet slachten
10
noch ghelijken den steinen die in de wase dreck slijck ende mo
11
re altijds ligghen ende nochtans vele lieden daer vut
12
helpen. Maer mids dat het meerder quaed is twee zon=
13
den doen dan eene euen groot sijnde / daer om al waert
14
dat wij ons niet ten rechten weghe keeren en wilden wij
15
en sullen nochtans zonder lijnghe als wijs last hebben
16
niet laten dongheweeghde ende die dolende ten weghe
17
te helpene / ende wachten bouen al die zonden metten wor
18
den te bescuddene: want dat een zonde teghen de waer
19
heit des heilighen gheests is ende teghent ghelooue: die
20
zeer zwaer is. Het en is nochtans niet ghenoech wel lee
21
ren ende predeken ist leuen quaed. want wat men metten
22
worden leert onleertmen met quaden exemplen. Een
23
leeraer dan sal den grooten meester volghen waer van
24
ghescreuen staet Act. i. Cepit iesus facere et docere. Jesus
25
begonst te doene ende te leerne.
De leeraer.
26
DIe wijse den wech den andren ghecken
27
Ende gaet bij zijden al willens int slijck
28
Die is den steinen vp strate ghelijck
29
Die andren vuten slijcke trecken
30
Ende blijuer inne. Te meer plecken
31
Leeren ons der heiligher leeraers decreten
32
zo wie quaed doen ende doghet weten
33
Die blijuen versteint ende andre bekeeren
34
Dat zij daer met onsen heere god leeren
35
Hoe hijse met rechte sal verordeilen
36
Die wijse medicijns hem seluen heilen.
d iiij

GW5066_0055_Paris_d4r