Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
hoe langhe sullen die onwijse haten wetenthede. Be=
8
keerdt hulieden dan tot mijne
mijne ] mijme GW5066
correctien ende bestiere Ende
9
daer om seit Persius Discite et o miseri causas cognoscite
10
rerum. Quid sumus aut quidnam victuri gignimur etc.
11
Leert o ghij aerme allendighe menschen ende bekendt de
12
causen ende orsaken vanden dijnghen Leert wat wij zijn
13
ende waer omme wij ghewonnen zijn. Hij seit wel dat
14
wij allendich zijn leeren wij niet. want also Plinius spreect
15
de mensche niet en weet zonder leeren. Andre dieren heb
16
ben van natueren eenighe conste daer zij hem mede ghe
17
neren. deen can zwimmen. dander vlieghen. dander loo
18
pen. dander gaen. dander iaghen ende zijn proye begaen:
19
maer de mensche en can niet dan weenen hij en moett lee
20
ren ende mach bijnaer alle dijnc leeren want hij een redelic
21
verstand heeft. Ende daer om seit Persius dat wij leeren sul
22
len wat wij zijn ende zonder twijfel van ons seluen en zijn
23
wij niet ende van gods weghen zijn wij daller edelste
24
creature op aerderijcke ende daller durbaerste: doen wij
25
daer wij toe gheboren zijn. dat is dienen ende louen wij
26
gode in aerderijcke also wien met volmaecter minnen die
27
nen ende louen sullen in hemelrijke. waer toe wij sonder=
28
lijnghe ghewonnen ende nader zielen ghescapen zijn. voort
29
meer zijn wijgheboren also Tullius scrijft niet alleene
30
om ons: maer om onsen lande. vrienden ende euenkersten
31
bijstand te doene. dwelc wij zonder wijsheit niet doen en
32
connen: dus sullen wijse leeren ende gheerne hooren.
De leeraer.
33
BEkent hu zeluen / eert uwen god
34
Mint uwen naesten / houdt gods ghebod
35
Ansiet wat ons gods wijsheid leert
36
zo werdij hier ende elders gheeert.
GW5066_0057_Paris_d5r