Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

6
och hoe vele ydelhede vindtmen in alle dijnghen. Ende
7
om dat wij in curieusheden ende onderwinde zouden ma
8
te houden zo vermaent ons de helighe scrifture segghen
9
de. En wilt niet wiser zijn dant hu nut ende van noode
10
zij. Item En onderuraeght gheen dijnghen die hoogher
11
zijn dan ghij. dat is dan hu verstannisse: ende en ondesoect
12
gheen dijnghen die stercker zijn dan ghij. Maer dijnct
13
op die saken die hu god beuolen heeft: ende en sijt niet cu=
14
rieus noch sorchvoldich in vele van zijnen wercken. want
15
tsen is v van gheenen noode de verborghene dijnghen
16
gods te siene om ter salicheit te gherakene. Ende daer
17
omme seit Juuenalis dat vutem hemel gheuallen is dat
18
men in grieckscher spraken seit. gnoti se auton. dat is be
19
kint hu seluen. Hadde Alexandre de groote ghekent hem
20
seluen / hoe broosch ende steruelic dat hij was: hij hadde te
21
vreden gheweest van eender werreld heere te zijne: dwelc
22
hij niet en was. want hoorende segghen datmen vele
23
werrelden vandt seide versuchtende wee my die noch
24
nauwe van eender werreld heere ben. Ende daer om
25
was diogenes vele rijcker gherekent van Juuenalis
26
dan Alexander want hij alle rijckdom versmaedde ende
27
was te vreden in een wijn vat ghehuust te zijne om
28
hem ende zijn ziele te be warene ende niet zonder cause. want
29
also christus spreect: wat helpet den mensch: dat hij alle
30
de werreld wonne ende zijn ziele verlose: oft hij zegghen
31
wilde. ten mach hem niet helpen mar grootelic scaden.
32
wij en sullen dan niet te vele willen weten nocht hebben.
33
DIet al wilt weten ende hem vergheet
34
Die hem belast met allen saken
35
De rugghe mach hem van pijnen craken
36
want hij zijnen tijd tonrechte besteet.
GW5066_0061_Paris_d7r