Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

6
Maer willen wij verhoort zijn zo moeten wij sonder=
7
linghe twee dijnghen onder houden. deen is dat wij in
8
state van gratien zijn ofte bidden eerst om daerinne te
9
zijne: dandre is dat wij niet en bidden dat gode niet en
10
betaemt te gheuene / dat is al tghone dat teghen gods
11
eere oft onser zielen salicheit is. Ende daer om salmen
12
weten datmen om drier ley oft drierande dijnghen bidt
13
Eerst om salicheit oft deughet oft goed datmen niet
14
qualic ghebruken en can / ghelijc om dat eewich leuen:
15
ende om dat mach men bidden zonder conditien ende
16
bespreck. Ten andren om yet datmen wel ende qualic
17
ghebruken mach / ghelijc om scoonheit / ghesondheit van
18
lichaem. lanc leuen. een scoon wijf. vele kijnderen: heer
19
scappie. prelaetscap ende rijcheit: ende om sulc bidtmen
20
op conditien: eist dat het ons nut ende salich zij. Ten
21
derden bidden eenighe om haer lieder qualicvaerd oft
22
om eens anders / ghelijc die bidden dat zij vrouwen tha
23
ren wille ghecrijghen moghen: oft om yemands dood
24
Ende sulcke zijn zotten die god niet en anhoort tot ha
25
rer weluaerd. Onder de zotten dan was mydas coninc
26
van lidien die alsomen in de poeten leest / badt dat al
27
dat hij antasten oft anroeren soude / goud wordde / dwelc
28
hem verleent was / maer hij starf van honghere ende
29
dorste / want spijse ende dranck ooc in goude / verander=
30
den. die ooc om dat hij van sanghe tonrechte vonniste
31
esels ooren heeft: als meer andre doen.
De leeraer.
32
EN wenscht noch en bidt niet onsen heere
33
Ten zij v salicheit ende gods eere
34
want mydas van dorste ende hongher starf
35
Om dat hij zijn zotte bede verwarf.
e i

GW5066_0065_Paris_e1r