Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

6
daer om berespt sint pouwels eenighe scriuende tot den
7
ioden in dat vijfste capittel. Als ghij behoort meisters
8
te zijne om des tijds wille want ghij oud zijt: behoeft
9
ghij wederom te leerne die eerste beghinselen vanden
10
worden gods. Elc sal dan hem stellen van ioncs om
11
te leerene gode behaghen want het de beste conste is die
12
men vindt: ende hem seluen kennen ende voort meer
13
eenighe conste oft wijsheit waer mede hij met gode ende
14
eeren: tsijner zielen salicheit ende ten orbore van hem /
15
van zijnen prince / sijnen lande / ende zijnen euenkersten /
16
hem gheneeren sal / ende den tijd zijns leuens die cort is
17
orborelic ouerbrijnghen. ende niet te vreden zijn dat hij
18
veel weet: maer daet na wercken want conste zonder
19
werck verloren is: ende
ende ] eude GW5066
daer om zijn zij zot die altijds
20
blijuen in consten die alleene dienen tot andre wijsheit
21
ghelijc logiken ende grammarien.
De leeraer
22
VEle lieden willen weten
23
Den loop der hemelen ende planeten
24
De crachten der sterren / met haren wercken
25
Die niet en weten / noch willen mercken
26
wat dat zij zijn / ende om wat saken
27
Heeft god hem willen sceppen ende maken
28
Noch niet een leeren in ionghe daghen
29
Hoe dat zij gode souden best behaghen
30
Hoe dat zij souden met elcken leuen
31
wat rekenscap zij gode sullen gheuen
32
Als elc goed constenaer sal loon ontfaen
33
wilt dan met goeden consten omgaen.
e ij

GW5066_0067_Paris_e2r