Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

6
wijt van gode: zo plaghen die oude vaderen te vliene
7
ende te scuwene last van zielen ende van goede / maer
8
nou alsomen in de gheistelicke rechten vindt: is die be=
9
gheerte van eeren ende hoghen state van sommeghen
10
lieden zo verre commen dat zij niet te vreden en zijn twee
11
oft drie kercken oft prouenen ende beneficien te hebbene
12
maer vele meer: hoe wel dat sij cume ende nauwelic een
13
der kercken ghenoech doen en moghen noch te deghen
14
besorghen. ende dat de menichuoldicheit van prouenen
15
ende gheistelicke goedijnghen / den canuncken dat zijn
16
die bij reghelen willen leuen zeer contrarie zij. Mids
17
dat het zeer onrecht ende onghelijc is dat vele andre lichte
18
betere ende wijsere van honghere vergaen: ende een
19
droncke oft gulsich ende oncuusch mensche / lichte niet do
20
ghende in leeringhen ende worden. ende daller quaetste
21
zijnde van ghewercken / ouervloedheit hebbe. wij en
22
zullen dan onsen esel niet te zeere laden / niet alleene van
23
kerckelicken goede: maer ooc van werreldelicken / ghe=
24
lijc van officien ende staten die wij niet en connen oft niet
25
en willen te rechte bedienen. Ende niet alleene en mes=
26
doen zij die bouen haer werdde kerckelic goed besitten
27
ende qualic verdoen: maer ooc dier toe helpen oft deil
28
achtich zijn. Ghelijc die haer kindren willen abten ende
29
prelaten maken eer zij muncken zijn: oft prochipapen eer
30
zij priesters sijn ende inder ghelijcken. waer van hem elc
31
wachten sal: wantter groote sorghe inne licht.
De leeraer.
32
DIe zijnen esel met sacken verlaedt
33
Ende die sijn maghe met spijse versaedt
34
Ende die meer omhelst dat hij can wenden
35
Die wilt hem willens ende wetens scenden.
GW5066_0073_Paris_e5r