Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
ende also mochte haerlieder moed ende haesticheit coelen.
8
Maer het ghesciet dicwijle der contrarien dat zij noch
9
on verduldigher ende tornigher werden: want zij den ste
10
ghen esel buten zijnen passe ende ghemeinen troot niet en
11
connen doen voortgaen: ende daer om seit men in spotte
12
van eenen haestighen / grammen ende onverduldighen
13
mensche dat hij den esel rijdt oft dat hij op den esel ghese=
14
ten is: want dicwijle somen hem meer doet om te vreden
15
te stellene zo hij onverduldigher ende tornigher werdt.
16
Ende daer om sal elc wijsman hem wachten van toorne
17
oft gramscap. want also Horatius seit. Ira furor breuis
18
est: animum rege. dat is. Torne ende gramscap is een corte
19
dolheit ende verwoetheit oft onsinnicheit: ende daer omme
20
regiert uwen moet zo dat hij hem niet en store. Ende
21
wacht hu van kijuen ende strijden oft scelden waer vut
22
torne ende gramscap spruut want alsomen leest Prouer. xx.
23
Honor est homini qui separat se a contentionibus: omnes
24
autem stulti miscentur contumelijs. Eere werdt hem die
25
hem wacht van kijuen ende hateren oft scelden: maer
26
alle de zotten minghelen hem ende gaen omme met ver
27
wijte ende versmadijnghe diese deen dandre doen. Item
28
also daer stat in. xix. capittel. Qui impatiens est sustine
29
bit damnum: zo wie onverduldich ende haestich is sal
30
scade lijden. want een tornich man als een onsinnich
31
man niet en weet wat hij doet: ende en spreect nocht en
32
doet niet dan sonde ende quaed dies hem namaels rou=
33
wet alst te laet is.
De leeraer.
34
SOwie vut torne kijuen oft strijden
35
Sullen bijlix den esel berijden
36
Om daer te coelen haren euelen moed
37
Dwelc vele vrouwen waer ooc zeer goed.
f ij

GW5066_0083_Paris_f2r