Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
illis prohibet que Clotho Stare fortuna. rotat omne fatum Nemo
8
tam diuos habuit fauentes Crastinium vt sibi polliceri posset
9
(dat is.
10
NIemand en sal hem te zeer betrouwen
11
Al mach hij gheluc ende heyl anscouwen
12
NIemand en sal wanhopen noch treuren
13
Als hem wederspoed ende ramp ghebeuren
14
want de godinne
godinne ] gogdinne GW5066
diet al regiert
15
Dat is fortune / diet dwiel bestiert
16
Minghelende tsoete metten zueren
17
En can niet langhe bij een ghedueren
18
Ende al mocht zij blijuen bij yemand staende
19
Nochtans om dat hij is afgaende
20
Onlanghe duert hier zijn vorspoed
21
Nyemand zo wijs ende nyemand zo goed
22
Nochte den goden so lief beuonden
23
Dat hij hem mochte tot eenighe stonden
24
Versekert houden tot morghen te leuene.
25
wachten hem dan die hoghe verheuene
26
Dat zij niet en vallen den zwaren val
27
Daer nyemand bij hem op staen en sal
28
Fortune is blind ende onghetrouwe
29
Belouende vreught ende gheuende rouwe
30
Nochtans en heeftse in haer gheen wesen
31
Maer wijse lieden verstaen bij desen
32
Dat tijdelic goed / eere / ende vorspoed
33
Gaet ende comt als der zee vloed
34
Sonder ons toedoen ende sonder ons wijsheit
35
Dwelc men fortune ghemeynlic seit.
36
So wie dan int hooghste zijn gheseten
37
Ende brieschen als paerden / sullen weten
38
Dat zij als eselen curts moghen vallen
39
Dwiel van fortunen maect vele mallen.
f iij

GW5066_0085_Paris_f3r