Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

6
minantur impij eos qui recta sunt in via. Dat is. Die
7
godsdienstighe ende ghenadighe menschen vereysen ende
8
verwalghen den ongodsdienstighe ende onghenadighen
9
ende die ongodsdienstighe hemlieden die inden rechten
10
wech zijn. dat is die goede en moghen den quaden niet
11
gheluchten: noch die quade den goeden. Maer also mijn
12
heere sent Augustijn leert alsmen seit een zondare noemt
13
men twee dijnghen / den mensche ende zijn zonden: den
14
mensche als mensche sullen wij om gods wille beminnen
15
ende voor hem bidden: ende zijn zonden haten ende
16
scuwen. Ende al en connen wij die zondaren niet altijds
17
gheulien: want ons heere seit dat doncruud ende die
18
crocke sal metter taerwen groeyen tot den ougste dat is
19
ten ionxsten daghe: ende tcaf ende semelen metten gra=
20
ne: wij sullen nochtans haer zonden vlien ende niet con
21
senteren noch deilachtich zijn in quaden ghewercken.
22
Ende sijnt groote zotten die hem laten aftrecken van
23
der deught ende volghen die zotten ende die quade: zo
24
sijn zij noch zotter ende aergher die deught benijden oft
25
beletten ende alsij sien dat hem yemand ter wijsheit vought
26
ende met wijsen lieden ommegaet / hem willen aftrecken
27
ende ghelaten hem oft zij hem steinen souden: dwelc een
28
ghedaente van zonden teghens den heilighen. gheist
29
is: want zij de waerachtighe rechtuaerdicheit benijden
30
ende bestrijden ende zijn ghelijc die vianden vander hellen
31
ende aerdsche dieuelen in haren ghewercken.
De leeraer.
32
DIe deught beletten oft yemand aftrecken
33
Van deught te letten zijn boose ghecken
34
Elc sal dan vlien die deught benijden
35
Al moesthij bij dien veel pijnen hier lijden.
GW5066_0095_Paris_f8r