Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
begheerten ende ghebrekelicheden volghen: zijn ydele en
8
loghenachtich in harer waghen balancen of ghewichten
9
ende zij bedrieghen hem vander ydelheid in dat selue: dat
10
is int ghone dat zij onghetrouwelic weghen ende rekenen
11
dat tijdelic ende verganghelic goed om dat het teghen=
12
wordich is beter dan dat hemelsche ende onverganghelic
13
ke: mids dadt noch toecommende is / bedrieghen hem sel=
14
uen: want wie tijdelic goed bemindt en heeft anders niet
15
ende dicwijl noch deen noch dander: maer die dat eewighe
16
goed dat is god bouen al bemind: ghecrijghet beide. ende
17
daer om seit dauid voortgaende. En wilt niet hopen
18
in onrechtuaerdichede / ende en wilt gheenen roof beghee=
19
ren: ende hebdij oueruloeyte van rijcheit: en wilter v herte
20
niet an legghen. want also ons heere spreect in dat ewan
21
gelie: wat holpet den mensche dat hij al de werreld won
22
ne / ende zijner zielen verlies lijden moeste: oft hij zegghen
23
wilde niet alleene zo en helpet hem niet maer het scaedt
24
hem onuersegghelicken zeere. want tusschen deewighe
25
ende verganghelic goed gheen ghelijckenisse en is. wij sul=
26
len dan dat aerdsche goed niet zo beminnen dat wijer dat
27
eewighe om verliesen.
De leerarer.
28
O Edele ziele / naer gode ghemaect
29
waer om eist dat ghij zo zeere haect
30
Naer tijdelic goed / naer weelde / naer eere
31
Al hadij alle dijnc zonder onsen heere
32
Ende mochtet besitten tot eewighen tijden
33
Nochtans en soudt ghi v niet verblijden
34
Als ghij besieft wat ghij hadt verloren
35
want waerdij van onsen heere vercoren
36
Hij gaue v hem seluen met zijner ghenaden
37
Die v alleine mach gaer versaden.
g i

GW5066_0097_Paris_g1r