Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
des heerren dat is der kercken betaemt alle heilicheit.
8
Ende daer om en salmer gheen en raed houden noch ghe
9
dijnghen noc comanscap. ende men sal hem daer wachten
10
te sprekene ydele worden ende noch meer onreyneghe wor
11
den. Ende gheen dijnck daer doen dat den ooghen gods
12
ombehaghelic zij: oft den dienst gods beletten mach. sij
13
zijn dan quade zotten voor gode gherekent die de kercke
14
verstooren met ghevoghelte diese op de hand draghen:
15
met honden: met sporen / met scoen / met wanderen oft wan=
16
delen. Ende zijn ooc onwijse zottinnen die hem pareren ende
17
bereiden om den menschen te behaghene ende tot vleische
18
licker begheerten te treckene die des viands vander hel
19
len netten zijn daer hij vele zielen mede vaet oft vanght.
20
Men sal hem ooc wachten alsmen gode bidt vut ghie=
21
richeit om tijdelic goed te dijnckene oft om lichamelic=
22
ke weelde: want also ons heere in dat euangelium verhaelt
23
daer staet ghescreuen. domus mea domus orationis vo
24
cabitur. dat is mijn huus seit ons heere: sal gheheiten
25
zijn dat huus van bedijnghen. Maer also hij daer seit
26
vele maker af een speluncke der morders oft mordenaers
27
ende doender als oft zij waren in een hoeren huus: oft te
28
minsten op eenighe marct: dwelc ombetamelic is.
De leeraer.
29
DAt huus des heeren sal elc man eeren
30
Ter goeder leeren: ende godsdienste keeren
31
Ten is gheen bosch daer men sal iaghen
32
Hoeren oft beesten: oft voghelen draghen
33
Ten is gheen vierscare daermen sal dijnghen
34
Ten is gheen maerct van manghelijnghen
35
Het is een huus van goddelicke wercken
36
Daer niemand sal singhen dan priesters en clercken.
g ij

GW5066_0099_Paris_g2r