Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
dersins te stout zijn: vinden hem ten laesten bedroghen
8
Ghelijc dat Horatius verhaelt vanden valkenaers die
9
hem dicwijl al willens in grachten ende putten werpen om
10
te tooghene dat zij licht zijn ende hem connen daer vut hel
11
pen ende spotten alsmense comt vut helpen: dewelcke als
12
zijer zo inne gheuallen zijn dat zijer niet vut gheraken
13
en connen al roepen zij om hulpe niemand en helpt se seg
14
ghende zij hebben hem wetens ende willens daerinne ghe
15
worpen: helpen hem zeluen willen zijer vutcommen. Item
16
van eenen philosophe van sicilien gheheiten empedocles
17
dewelcke begheerende dat men voor eenen god hilde ende
18
dat hij al leuende opgheuaren ware ten hemele onder
onder ] ander GW5066
dat
19
gheselscap vanden goden: maecte hem yseren scoen ende
20
ghijnc in eenen berch die etna heit daer vele putten zijn
21
volsuphers ende viers eewelic brandende oft bernende ende
22
wierper hem inne: maer men vandt zijn yseren scoen daer hij
23
met ghegaen was tot den fornayse: ende also wistmen waer
24
hij gheuaren ende belendt was: al dus en was hij niet ghe
25
houden voor een god maer voor een zot also vele doen
26
die hem vut verwaentheit ter dood brijnghen ende verlie
27
sen ziel ende lijf: ghelijcmen ooc leest
leest ] leeft GW5066
van milo die meynen
28
de eenen boom te splijtene bleefer inhanghende ende vanden
29
baestaerd van wesemale die hem barst treckende met zij=
30
nen beinen een groot paerd daer hij op sad hooghe vander
31
aerden hebbende eenen balck om vaemt ende omloken.
32
VErwaende zotten zijn zeer tontsiene
33
want zij en weten van gheenen vliene.
34
Ende stellen hem seluen in sorghen groot
35
Mids welcken comt menich zot ter doot
36
Die wijse en sal gheen dijnck bestaen
37
Dat hem te zwaer is / mach hijt ontgaen.
g iij

GW5066_0101_Paris_g3r