Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
we ende weynichlieden gane: maer den wech van verdoe
8
menissen ende verlorentheit is breid ende vele lieden gaender
9
inne: want zij haer sinnelicheit ende vleischelicke begheerten
10
volghen. Het zijn dan also ons heere bewijst ende de phi=
11
losophen ende poeten ooc verstaen ende ghescreuen hebben twee
12
weghen deen es den wegh van deughden die ter rechter
13
hand trect ende is in dat beghinsel scerp om gaen: maer hoe
14
mer langher ende voorder inne gaet zo hij scoonder ende lieflic
15
ker is ende int heynde is volmaecte ruste met alle blijscap.
16
Dander is den wegh van vleischelicker weelden ende wei=
17
reldelicker ghenoechten: die ter slincker ende luchter hand
18
leidt ende is int beghinsel zeer behaghelic den vleischelicken
19
ende werreldelicken menschen: maer so zijer langher inne gaen
20
zo zijer min ghenoechten inne vinden / want alle verghan
21
ghelicke blijscap vergaet ende versaet: ende zomen vleische=
22
licke weelde meer antiert zo men hem crancker vindt: hoe
23
wel dat men oude ghewoenten qualic ghelaten can: ende diese
24
niet en laten voor datse hem laten / vinden hem int heynde in
25
ondeheyndelicken drucke / verdriete ende pijne. wij en sullen
26
dan niet ansien dat beghinsel vanden weghe also die sotten van=
27
der werreld doen maer dat heynde voor ooghen hebben.
28
DIe varen den wegh die meest ghereden is
29
Oft gaen den wegh die meest ghetreden is
30
Ende niet en mercken waerwaert zij trecken
31
sijn int ghetal van zotten ghecken
32
want dicwijle die zonden scijnen zoet
33
Ende trecken tot hem der zotten moet
34
Maer cort ende onseker is alle vreught
35
Die niet ghesticht en is op deught.
36
Ende de pijne dier mer vooren heeft
37
sal eewich wesen: siet hoe ghij leeft.
g iiij

GW5066_0103_Paris_g4r