Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
verhaelt is: seit Juuenalis aldus. Maxima debetur puero
8
reuerentia / siquid Turpe paras nec tu pueri contempseris
9
annos Sed peccaturo obsistat tibi paruulus infans. si
10
damnosa senem iuuat alea ludat et heres Bullatus. dat is.
11
den kinderen behoort toe groote eerwerdicheit van leuene
12
ende al ghij zonde soudt doen en siet niet aen dat v kindt
13
ionck zij / maer een kindt dat noch niet spreken en can sal
14
v beletten voor hem zonde te doene. want de kijndren aller
15
meest haers vaders ende moeders voetstoppen volghen:
16
ende daer om als vader ende moeder dobbelen. spelen / droncken
17
drijncken oncuuschelic leuen: onreynelic spreken: vloecken.
18
sweeren oft andersins misdoen voor haer kijndren hoe ionc
19
dat zij zijn / zij en doruen niet dijncken dat haer kijndren be
20
ter leuen leiden sullen. want de creften oft crabben gaen also eso
21
pus spreect / achterwaert alsoose van vader ende moeder
22
gheleert hebben. ende daer om dyogenes een philosophe sien
23
de een ioncman droncke seide datten een dranckaert ghewonnen
24
ende ghemaect hadde. Ende men seit ghemeynlic Jnsequitur le
25
uiter filia matris iter. dat de dochter lichtelic haers moe
26
ders wech gaet ende daer om seit de vorseide Juuenalis:
27
scilicet expectas vt tradat mater honestos aut alios mo
28
res quos habet vtile porro Filiolam
Filiolam ] Foliolam GW5066
turpi vetule produ
29
cere turpem. wat meyndi dat die moedre sal beter zeden ha
30
rer dochter gheuen dan zij heeft: vorwaer meyndij dat
31
ghij doolt zeere: want het dijnct den oncuushchen auden
32
wijuen nut ende orboor zijn dat zij haer dochtren oncuusch
33
ende vuul van leuene maken. Elc wijse dan sals hem
34
wachten ende gheuen zijnen kijndren goed bewijs.
35
EErbarelic spreken ende eerlic leuen
36
Sal elc zijnen kinde ten exempel gheuen
37
want kindren haer ouderen achteruolghen:
38
Met anders te doene is god verbolghen.
GW5066_0105_Paris_g5r