Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

8
ghecleidt als een ghemeyn wijf: bereidt om die sielen inden
9
streck te brijnghene. Een wijf van vele claps: onghesta
10
dich: die thuus niet ghedueren en can. legghende haer la=
11
ghen nou thuus nou buten huus: nou op oorden ende houcx
12
kins vander straten. ende omhelsende den ioncman custenne ende
13
met loddelicker ansichte vleeudene ende smeictene segghende
14
Ic hebbe ende offerande ende bedewaert belooft om uwe wel
15
uaerdt ende hebbe heden mijne belofte ghequeten ende daer om
16
ben ic v teghens ende te ghemoete commen begheerende v te sie
17
ne ende hebbe v vonden. Ic hebbe mijn beddekin costelic be=
18
reidt met aller costelicheit ende wel riekende dijnghen. Com
19
met laet ons droncken werden van onsen borsten ende laet
20
ons ghebruken die begheerdde omhelsinghen tot den da
21
ghe. Mijn man en is thuus niet: hij es wijt ende verre
22
wech ghegaen. ende heeft eenen sac met ghelde wech ghedre
23
ghen om comanscap te doene ende en sal niet weder keeren
24
voor dat het volle mane zij. Ende also heeft zij hem int
25
streck brocht ende ghebonden ende met zoeten worden haer naghe
26
trochen. Ende hij volght haer ter stond ghelijc een osse die
27
men ter dood waert leidt: ende ghelijc een vet lammekin hup
28
pelende ende sprijnghende ende niet wetende die aerme zot dat
29
zijen in banden leidt: tot dat zijn herte metten strale der vley
30
schelicker minnen dorstraelt zij: ende ghelijc een voghel int
31
streck vlieght ende en weet niet datmen vut is om zijn le=
32
uen te roouene. ende daer om mijn zone hoort na my ende
33
wacht v van sulcken wijuen want vele sterke ende wijse
34
zijnder af bedroghen gheweest ende ten valle brocht. dit
35
zijn die worden van salomon: die de meyneghe vanden
36
leeraer ons van weelden treckende verclaren.
37
ALs ossen ende scapen gaen zij ter doot
38
So wie dat rusten inder weelden scoot
GW5066_0107_Paris_g6r