Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
dat ic verzwijghe sult ghij eerst zwijghen. Men vindt
8
vele die hem bedroghen gheuonden hebben om dat zij
9
haren raed ende verborghene saken haren wijuen ende boelen
10
te kennen gauen. Ghelijc samson die onderuonden hebbende
11
dat dalila die de sommeghe dalida heiten zijn boel niet
12
helen en coeste: en liet nochtans niet hij en seide haer zijn
13
secreet ende heyme licsten raed daer hij hem met bedroghen
14
vandt. want om dat zij hem leueren wilde inde handen
15
van zijnen vianden vraeghde zij hem waer dat zijn cracht
16
ende macht gheleghen was: de welcke naer dat hijse dic=
17
wijle anders segghende dant was om haer te proeuene
18
onghetrouwe vonden hadde en liet nochtans niet hij en
19
seide haer dat zijn staercte lach in zijn haer datmen hem
20
nye ghescoren en hadde: de welcke dede hem slapen in haren
21
scoot ende als zij hem zijn haer af ghescoren hadde leuerden
22
zijnen vianden / diene vinghen ende bespotten als eenen zot
23
ende staken hem zijn ooghen vut ende deden als een blind paerd
24
de molen wenden. Der ghelijcken amphiareus waer af
25
statius scrijft mids dat hij zijnen wijue zijn secreet te kennen
26
gaf / diet zijnen vianden ontdecte vandt hem bedroghen / als
27
meer andre. daer staet in dat boeck datmen den cathoen heit
28
Secretum mentis numquam tu pande marite. Tsecreet van uwer
29
herten en wilt nemmer meer uwen wijue te kennen gheuen.
30
dwelc te verstaen is angaende saken daer yemands lijf oft
31
eere anhanght want van ghemeyne saken die den huse ancleuen
32
oft angaen: waer toe die vrouwen dicwijl bet raden ende
33
helpen dan de mans / sal goed ende raed ghemeyn zijn.
34
En de helen alleene datse niet en weten.
35
SO wat ghij wilt verholen blijuen
36
En suldij ontdecken gheenen wijuen
37
want vrouwen secreten zijn al ghespleten
GW5066_0109_Paris_g7r