Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
van gode ghegheuen. Ende daer om zijn zij on wijs die
8
om goeds wille alleene huwen ghelijc een ioncman die
9
een oude vrouwe trouwet: oft een ionghe vrouwe eenen
10
ouden man alleene om zijns goeds wille: want sulcke
11
den persoon niet en trouwen maer zijn goed. dwelc be=
12
claeght een segghende also Aulus gellius verhaelt Me
13
miserum qui creobulam duxi et talenta decem Nanam muliercu
14
lam: cuius superbia adeo intolerabilis est. dat is. wee my
15
die ghetrouwet hebbe creobele een cleyn oud verrompelt
16
wijuekin om. x. talenten ghelds wille: die so ouermoe=
17
dich ende zo houerdich is dat het onverdraghelic zij. Jn
18
aurem vtranque quandoquidem dotata est cubet. zij zal op bei
19
de haer ooren slapen / dat is also wel metten rugghe te my
20
waert als metten anscijne om dat se rijcke is. vanden
21
welcken seit Juuenalis dat. Intolerabilius nihil est quam
22
femina diues. Gheen dijnck onlijdelicker noch zwaer
23
der om te verdraghene is dan een wijf die haren man
24
vele goeds toe brocht heeft. Ende daer om die aerm zijn
25
ende in paeyse wille leuen sullen haer ghelijcke soeken ende
26
en sullen gheen gulden clouwen noch figen souken on=
27
der des esels steert. want haer ghiericheit al besceten vut
28
commen soude. Ende voor vele goeds vele ouermoeds ende
29
strijdens vinden hoe wel dat gheen dijnc meer te scuwe
30
ne en is om in vreden ende liefden te leuene dan een wijf
31
gheneghen tot kijuen. Ende daer om sal elc wijse eer een
32
goede vrouwe trouwen dan een rijcke: hoe wel men ve
33
le rijcken vrouwen vindt die beter zijn ende vriendelicker
34
leuen dan die aerme: maer selden alsij eenen aermen man
35
ghenomen hebben.
De leeraer.
36
DIe wille met vreden zijn salich en rijcke
37
Die zal hem voeghen met zijnen ghelijcke
GW5066_0111_Paris_g8r