Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
seluen oft andren benijden Als quade scaren hem seluen
8
snijden. die ooghen des benijders is aergh ende scalc nie
9
werijncs toe dienende. afkeerende zijn aenschijn van eens
10
anders weluaerd die hij niet sien en mach: ende hatende zijn
11
ziele om dat hijse niet af ghetrecken en can hij en bemercke
12
eens anders voorspoed: oft om dat hijse met eens anders
13
weluaerd cruust ende pijnt / want also Horatius in zijne epi
14
stelen scrijft Inuidus alterius rebus marcessit opimis Inui=
15
dia siculi non inuenere tyranni Maius tormentum. Een nij
16
dich mensche verdwijnt ende verdorret van eens anders vet
17
te diinghen dat zijn voorspoeden: die tyrannen van sicilien en
18
hebben gheen zwaer der torment nocht pijne vonden dan nij
19
dicheit / want zij haer seluen quelt Ende daer om also sent
20
Gregorius betuught Iustius inuidia nihil est. gheen dijnc
21
en is rechtuaerdigher dan nijdicheit want zij ter stondt
22
quelt ende pijnt daer zij in is. Ende daer om wenscht hij dat
23
de nijdighe hadde zijn oghen in alle de weluaerd vander
24
werreld om noch meer ghequelt te zijne. Ende mids ga
25
ders datmen niemand en benijdt dan om zijn vorspoed seit
26
Martialis. Omnibus inuideas liuide: nemo tibi. dat is. O
27
ghij verdelude ende nijdighe mensche ic wilde dat ghij al=
28
le de werreld benijdet ende nyemand v want ghij dan allei
29
ne soudt teghenspoed hebben. wij sullen dan nijd bouen alle
30
dijnc vlien want gheen dijnc meer teghen charitate / dat is
31
behoorlicke liefde en is: vander welcker orcond die heili=
32
ghe scrifture: dat inuidia diaboli mors introiuit in orbem
33
terrarum. de dood is eerst commen inde werreld dat is onder
34
die menschen vuten benijdene des viands vander hellen.
35
AL eist dat die bien van aermen lien
36
Niemand mesbien / men canse ghesien
37
Al woendij int vat diese toe behooren
38
Die nijdighe mensche salse al verstooren.
h i

GW5066_0113_Paris_h1r