Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
tatis imputari non
non ] nen GW5066
debeat: eius tamen imperitia annumeratur
8
culpe: si seruum male secuerit aut perperam ei medicamentum
9
dederit. dat is inde rechten staet ghescreuen aldus. Al ist
10
dat sake datmen den medicijn ende chirurgijn niet ghewij
11
ten en can de dood van dien zij onderhanden ghehadt
12
hebben: niet te min men tellet hemlieden voor sculd ende
13
sijnt sculdich te beteren eist dat zij yemand tonrechte ende
14
teghen die conste snijden oft saghen: oft contrarie medi=
15
cijnen ende recepten gheuen oft ordineren. Ende daer om
16
seit Persius aldus. Diluis helleborum certo compescere
17
puncto Nescius examen: vetat hoc natura medendi. Eist
18
dat ghij helleborum dat is cruud dat men teghen quade
19
humeuren ende vochsticheden die de lieden dol ende rasende
20
maken met andren cruden minghelen wilt ende niet cont
21
regieren det onghe oft dat middelste vander waghen
22
dat is ghij en connes niet weghen nocht en weet niet hoe
23
vele dat ghij van elcs behoort te nemene: ghij doet als
24
een onwijse: want de nature vander medicinen verbie
25
det dats hem niet onderwijnden en souden dan diedt
26
wel gheleerte hebben. want het zeer zorghelic is. ende meer
27
lieden steruen vander hand vanden medicijnen dan bij
28
ghebreke van medicijn te vindene. want al is de conste
29
in haer seluen goed ende waerachtich nochtans niet ve
30
le en verstaense. Ende daer om bidt men ghemeynelic al
31
dus. A medico indocto: a cibo bis cocto: et a mala mulie
32
re libera nos domine. dat is.
De leeraer.
33
VAn medicijnen ongheleert ende onwijse
34
Van tweemael ghecoockte spijse
35
Ende van eenen quaden wedersporinghen wijue
36
Behoedt ons heere in ziele ende lijue.
h iij

GW5066_0117_Paris_h3r