Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
want also Salomon spreect Eccle. xi. Multi tyranni se=
8
derunt in throno et insuspicabilis portauit diadema. Mul
9
ti potentes oppressi sunt valide: et gloriosi traditi sunt in
10
manus alterorum. Vele tyrannen oft tyranten dat zijn onrecht
11
uaerdighe conijnghen hebben gheseten inden throon ende op
12
den conijnlicken stoel. ende diement niet op gheteghen en
13
soude hebben heeft dicwijle croone ghedreghen. Vele mo
14
ghende ende machtighe zijn vromelic ende bij ghewal de ver
15
torden ende die glorieuse ende hoochste in eeren sijn gheleuert
16
gheweest in anderlieden handen. Oft hij zegghen wilde
17
nyemand en verlate hem om zijn heerscappie ende macht:
18
wantse die quade dicwijle besitten: ende diese beseten hebben
19
quade ende goede zijn dicwile afgheset gheweest Ghelijc
20
was xerxes coninc van syrien. persen. meden ende babi=
21
lonien zo rijcke dat hij zijns goeds gheen heynde vinden
22
en conste nochtans voedde hij een her van volcke dat
23
de riuieren vut dranck ende datmen met tien duust tsmaels
24
niet tellen maer meten moeste ende nochtans moeste hij in
25
een bootkin of scuutkin dat is een cleyn scepelkin alleine
26
vlien. Ghelijc cresus conijnc van lydien daller rijckste
27
van scatte de welcke van Cyrus gheuanghen ende in eenen
28
hoop houts om te verbrandene ghestelt / hadde verbrandt
29
gheweest hadde hij niet gheroepen Solon Solon. waer
30
af als Cyrus hem vraeghde waer om hijen riep: seide
31
dat Solon een vanden wijsen van athenen hem gheseit
32
hadde als hij hem om zijns goeds wille verhief ende sa=
33
lich rekende: dat nyemand salich te rekene en was voor
34
zijn dood dat ic: seit hij: nu beuinde. dwelc cyrus hoorende
35
ende dijnckende dat hem der ghelijcken ghescien mochte hilten op
36
(in heeren
37
ELc wijse zie toe al is hij groot heere
38
Dat dwiel van fortunen hem niet en keere
h iiij

GW5066_0119_Paris_h4r