Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

8
wrocht: god weet wie behouden ende wie verloren zijn zullen
9
ende wijen connents niet vorbij. wantmen gods vorwetentheit
10
niet bedrieghen en can. de welcke willen wiser zijn dat
11
god die ons ghebiedt dat wien bidden sullen om zijn gra
12
tie ende om zijn rijcke: ende zijn gheboden houden doende werc
13
ken van charitaten ende ontfarmherticheden. Ende sent au
14
gustijn seit dat die niet ghepredestineert
ghepredestineert ] phepredestineert GW5066
dat is voorghe
15
heychent ter salicheit en is van gode sallen bidden dat hij
16
ghepredestineert werdde. Hoe wel slichte lieden en sullen
17
daer inne niet dubben want zijer gheenen grond inne vinden
18
en moghen. Maer sullen ghelouen dat god ons gheghe
19
uen heeft eenen vrijen wille om goed oft quaed te doene:
20
ende dat gods vorwetentheit van onser quaetheit gheen
21
orsake en is. want hij nyemand en bedwijnght quaed te
22
doene ende daer om verordeilt hij rechtuaerdichlic die bij
23
haren wille quaed doen ende hem niet en bidden om zijn gra
24
tie ende ghenade. wij sullen dan de handt ant werck steken
25
want also sent augustijn seit: die v ghemaect heeft zonder
26
v / en sal v niet salichmaken zonder v. dat is zonder v
27
toedoen ende hulpe. die hem dan alleene op gods vorsieni=
28
cheit verlaet sidt op een crabbe: want hem alledijnc ach
29
terwaert gaet: ende lenet hem an een riet: ende gaept hopende
30
dat hem een ghebraden duue inden beck vlieghen sal.
31
Maer hij zal langhe inde gracht ligghen dier hem zel=
32
uen niet vut en helpt. want also Virgilius scrijft geor. iij.
33
Alitur vitium viuitque tegendo Dum medicas adhibere ma
34
nus ad vulnera pastor abnegat: et meliora deos sedet
35
omnia poscens. der scapen smette ghedect werdt meerder
36
ende leuender als die herder zit ende niet daer toe en doet
37
god bidt dat hijse ghenese.
38
HElpt dan v seluen zo helpt v god
39
want doet ghij anders ghij sijt zeer zot.
GW5066_0121_Paris_h5r