Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

5
gheordineerdde ende ghereghelde liefde ende charitate be
6
ghint an haer seluen eerst. Ende alsomen leest Qui sapiens
7
sibiipsi prodesse nequit: nequicquam sapit. die meynt dat hij
8
wijs zij: ende hem zeluen niet vordren noch baten en can en
9
is niet wijs oft is te vergheefs wijs. Ende daer om seit
10
de wijse. eccle. xxx. Miserere anime tue placens deo. Ont
11
faermt uwers selfs zielen wildij gode behaghen. Ende al
12
so Juuenalis seit vut den hemel quam dit ghebod. gnoti
13
se auton. dat is bekendt hu seluen Ende daer om verstoort
14
hem Horatius vraghende al dus. Cum tua peruideas ocu
15
lis mala lippus inunctis: Cur in amicorum vitijs tam cer=
16
nis acutum quam aut aquila aut serpens epidaurius. dat is
17
anghemerct dat ghij uwe zonden ende scanden siet met ghe
18
salfden ende bestrekenen ooghen Al waren zij leep dat is als
19
die qualic siet: waer om siet ghij in eens anders mesdaden
20
ende ghebrekelicheden also scarpelic al haddij arendt ende dra
21
ken ooghen: oft hij zegghen wilde dat het niet en betaemt
22
want die arende sien zo scarpelic dat zij staerlic teghen der
23
sonnen sien sonder pijncooghen. wij sullen dan
dan ] daij GW5066
onsen loch
24
ten eerst wieden: ende onsen acker eerst beghieten ende ons huus
25
eerst blusschen. dat is
is ] ic GW5066
ons conscientien eerst suueren ende op onse
26
salicheit meerst dijncken ende daer toe meest arbeiten: ende
27
daer na eenen andren onderwijsen ende helpen: want also
28
Salomon seit die voor hem seluen niet en dooch en dooch
29
ooc voor eenen andren niet. Ende daer om alsmen yemand
30
verwijdt dat hij om hem seluen meer arbeidt dan voor
31
eenen andren mach hij antworden ghelijc Terentius;
32
scrijft: Proximus sum egomet mihi. Ic bem my zeluen
33
daller naeste. Oft mijn sake gaet my naest.
34
VEle onghelucs zij op hem weluen
35
Die andren helpen ende niet hem zeluen.
GW5066_0123_Paris_h6r