Text aus dem Hauptfenster in Zwischenablage kopieren

7
meer deught: want dicwijle een berockt ende verdient dat
8
seuen andre te wes oft te min hebben. wij sullen dan danc
9
baer wesen. Eerst ende bouen al onsen heere van wien wij
10
hebben wesen. leuen ziele. lijf. haue ende al dat ons goed is.
11
Daer na vadre ende moedre die ons voort brocht hebben
12
ende opgheuoedt. daer na onsen prinche die ons bescudt
13
ende behoedt. daer na die ons leeren ende onderwijsen ons
14
gheestelicken vadere diemen petren heyt: onsen paus.
15
biscop ende prochipape: elcken naer zijn werdde ende verdien
16
te. voort meer onsen vrienden ende weldoenders ende volghen
17
den ackeren die also Tullius scrijft meer wedergheuen
18
dan zij ontfaen hebben. Ende sonderlijnghe eist dat yemand
19
voor ons ghearbeidt heeft sullen wijen daer af betalen.
20
want also ons heere seit Dignus est mercennarius mercede
21
sua. Elc arbeiter is zijns loons weerd. Ende daer om ghe
22
biedt ons heere segghende Leui. xix. Non morabitur opus
23
mercennarij tui apud te vsque mane. dat werck dat is den
24
loon vanden wercke van uwen arbeytere en sal bij hu niet
25
blijuen tot des anderdaeghs morghenstond oft nuchten.
26
Het is dan een scandelicke zonde ondancbaer zijn / die van
27
gode ende vanden menschen ghehaedt is. Ende daer om die
28
romeynen als een knecht oft slaue vrijman ghemaect was
29
ende teghen zijnen patroon dat is dien vrijghemaect had
30
de ondancbaer viel: wilden datmen weder om slaue maecte
31
ende als yemand ondancbaer was van datmen hem mildelic
32
ghegheuen hadde: mochtment hem bij rechte weder heyschen.
33
zij zijn dan zot die quaed voor goed weder gheuen.
34
ONdancbaer lieden zijn aergher dan beesten
35
want honden maken haren heere feesten
36
En leeuwen doen haren voeders eere
37
Die quaed voor goed doen dolen zeere.
GW5066_0125_Paris_h7r